CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
เที่ยวเชียงราย ครบสูตร 2 วัน
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ราคา :
สัมผัสบรรยากาศเมืองเหนือ ชิมอาหารเลิศรส ช้อปปิ้งแม่สาย เที่ยวชมเมืองท่าขี้เหล็ก (เชียงราย ดอยแม่สลอง ดอยตุง แม่สาย ท่าขี้เหล็ก(พม่า) สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน เชียงราย โปรแกรม 2 วัน 1 คืน)


วันแรก    เชียงราย – ดอยแม่สลอง – ดอยตุง – แม่สาย                                                                                                

08.00 น.   รับคณะ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย โดยมัคคุเทกศ์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ จากนั้นนำคณะ
               ออกเดินทางสู่ดอยแม่สลองโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP.
09.00 น.   คณะเดินทางเดินทางถึงดอยแม่สลอง นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า หมู่บ้านอีก้อ 
               หมู่บ้านสันติคีรี  สุสานนายพลต้วน(นายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่สีขาว
               พื้นปูหินอ่อน) ชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ชาวบนดอยแม่สลองพร้อมนำท่านชิมชา ซื้อเห็ดหอม 
               ชมบ้านเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้พัฒนาดอยแม่สลองให้เป็นแหล่ง
               ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) สไตล์จีนยูนนาน (ขาหมู หมั่นโถว เลิศรถ)
13.00 น.   นำท่านออกเดินทางจากดอยแม่สลองสู่ โครงการหลวงพัฒนาดอยตุง
14.45 น.   คณะเดินทางถึงดอยตุง นำท่านชมพระตำหนักดอยตุง หอพระราชประวัติสมเด็จย่า 
               สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง
15.00 น.   ออกเดินทางสู่เหนือสุดในสยาม ที่อำเภอแม่สาย จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของ
               ฝากของที่ระลึก
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่2) จากนั้นนำคณะเข้าพัก โรงแรมปิยะพรเพลช หรือเทียบเท่า


วันที่สอง    แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก(พม่า) – สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงแสน – เชียงราย                                                        

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ด้วยบรรยกาศสดชิ่น บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.   นำคณะออกเดินทางสู่จังหวัดท่าขี้เหล็ก(พม่า)ประเทศเพื่อนบ้านของไทย หลังจากผ่านพิธี
               การตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเที่ยวชมตัวเมืองท่าขี้เหล็ก นำท่านชมวัดพระธาตุสายเมือง 
               กราบขอพรพระครูบาแสงหล้า เกจิชื่อดัง ที่เครารพนับถือของชาวไทย และเพื่อนบ้าน
               ชมพระอินทร์สาน(พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะ  แบบเชียงแสนซึ่งสร้างจากไม้ไผ่ทั้งองค์) 
               จากนั้นนำท่านชมพระธาตุชเวดากอง องค์จำลองจากอดีตเมือง หลวงย่างกุ้ง พร้อมชมวิวตัว
               เมืองท่าขี้เหล็กมุมสูง จากนั้นนำท่านชมวัดพระหยกขาวก่อนที่จะให้ท่านได้ ช้อปปิ้งที่ตลาด
               ท่าล้อฝั่งท่าขี้เหล็ก
12.00 น.   สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับฝั่งไทย บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
13.00 น.   นำคณะออกเดินทางจากอำเภอแม่สายสู่สามเหลี่ยมทองคำ
13.45 น.   คณะเดินทางถึงสามเหลี่ยมทองคำ ดินแดนสามประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นนำท่านชม
               พระนวเชียงแสนล้านตื้อ พระพุทธรูปเชียงแสนองค์ใหญ่ที่ประดิษฐบนเรือแก้วกุศลธรรมที่
               อุปมาล่องไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาบริเวณประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นให้ท่านได้อิสระ
               เลือกเก็บภาพในมุมต่างๆ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่อำเภอเชียงแสน นำท่านกราบนมัส
               การพระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน เชื่อกันว่าหากได้ไหว้ พระธาตุจอมกิตติ
               แล้วตั้งจิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์  ลาภยศ ผู้คนสรรเสริญ จะได้เป็นเจ้า
               คนนายคนจากนั้นนำคณะเดินทางกลับเชียงราย
17.00 น.   คณะเดินทางถึงตัวจังหวัดเชียงราย จากนั้นนำชมวัดพระแก้ว
               วัดที่ค้นพบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย
               พร้อมอำลา จังหวัดเชียงราย และเก็บความประทับใจ

*********************************************************

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป   ราคาท่านละ  3,900  บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท

 

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่าที่พัก 1 คืน, อาหาร 5 มื้อ

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว

ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ)

 

 การชำระเงิน

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ

3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,113 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft