CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
เที่ยวเชียงราย หนึ่งวัน สองดอย
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ราคา :
เที่ยวเชียงราย หนึ่งวัน สองดอย ดื่มชาอู่หลงชมบรรยากาศแม่สลอง ชมดอกไม้เมืองหนาวสวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง ไหว้พระเชียงราย เส้นทาง (เชียงราย – ดอยแม่สลอง – ดอยตุง – เชียงราย)


เชียงราย – ดอยแม่สลอง – ดอยตุง – เชียงราย                                                                                                           

08.00 น.  รับคณะ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย โดยมัคคุเทกศ์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ จากนั้นนำคณะ
              ออกเดินทางสู่ดอยแม่สลอง โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP.
09.00 น.  คณะเดินทางเดินทางถึงดอยแม่สลอง นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า หมู่บ้านอีก้อ 
              หมู่บ้านสันติคีริ สุสานนายพลต้วน (นายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่สีขาว
              พื้นปูหินอ่อน)ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวบนดอยแม่สลองพร้อมนำท่านชิมชา ซื้อเห็ดหอม
              ชมบ้านท่านเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีต นายกรัฐมนตรีผู้ที่ได้พัฒนาดอยแม่สลองให้เป็นแหล่ง
              ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) สไตล์จีนยูนนาน (ขาหมู หมั่นโถว เลิศรถ)
13.00 น.  นำท่านออกเดินทางจากดอยแม่สลองสู่ โครงการหลวงพัฒนาดอยตุง
14.45 น.  คณะเดินทางถึงดอยตุง จากนั้นนำท่านชมพระตำหนักดอยตุง หอพระราชประวัติสมเด็จย่า 
              สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง
16.00 น.  คณะเดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงราย จากนั้นนำชมวัดพระแก้ว 
              วัดที่ค้นพบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย 
              พร้อมอำลาจังหวัดเชียงราย และเก็บความประทับใจ

*********************************************************

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 9 ท่านขึ้นไป           ราคาท่านละ  1,900  บาท

 

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

อาหาร 2 มื้อ,ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ)

 

 การชำระเงิน

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ

3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,094 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft