CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
เที่ยวเชียงราย ดอยตุง ช้อปปิ้งแม่สาย
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ราคา :
เที่ยวเชียงราย Shopping ง่ายๆในหนึ่งวัน เส้นทาง เชียงราย-ดอยตุง-ช้อปปิ้งแม่สาย-สามเหลี่ยมทอง-เชียงแสน-เชียงราย


เชียงราย-ดอยตุง-ช้อปปิ้งแม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-เชียงราย                                                                                     

08.00 น.  รับคณะ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย โดยมัคคุเทกศ์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ จากนั้นนำคณะ
              ออกเดินทางสู่ โครงการหลวงพัฒนาดอยตุง โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP.
09.00 น.  คณะเดินทางถึงดอยตุง จากนั้นนำท่านชมพระตำหนักดอยตุง หอพระราชประวัติสมเด็จย่า 
              สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง
10.00 น.  ออกเดินทางสู่ดินแดนเหนือสุดในสยาม ที่อำเภอแม่สาย จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อ
              ของฝากของที่ระลึก
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) หลังอาหารเที่ยงนำคณะออกเดินทางจากอำเภอแม่สาย
              สู่สามเหลี่ยมทองคำ
13.45 น.  คณะเดินทางถึงสามเหลี่ยมทองคำ ดินแดนสามประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นนำท่านชม
              พระนวเชียงแสนล้านตื้อ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่ประดิษฐบนเรือแก้วกุศลธรรม
              ที่อุปมา ล่องไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาบริเวณประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 
              จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกเก็บภาพในมุมต่างๆ จากนั้นออกเดินทางสู่อำเภอเชียงแสน 
              นำท่านกราบนมัสการพระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง เชียงแสน เชื่อกันว่าหากได้ไหว้ 
              พระธาตุจอมกิตติ แล้วตั้งจิตอธิฐานจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศ ผู้คนสรรเสริญ 
              จะได้เป็นเจ้าคนนายคน จากนั้นนำคณะเดินทางกลับเชียงราย
17.00 น.  เดินทางถึงตัวจังหวัดเชียงราย นำชมวัดพระแก้ว วัดที่ค้นพบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย 
              พร้อมอำลาจังหวัดเชียงราย และเก็บความประทับใจ
 

****************************************************
 

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 9 ท่านขึ้นไป           ราคาท่านละ  1,900  บาท

 

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

อาหาร 2 มื้อ,ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ)

 

 การชำระเงิน

1.  สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

2.  ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ

3.  ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมดสำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,078 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft