CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
เที่ยวเชียงราย ดอยแม่สลอง ช้อปปิ้งแม่สาย
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ราคา :
เที่ยวเชียงราย สัมผัสวัฒนธรรมคนไทยยูนนานที่ดอยแม่สลอง ชิมชาและอาหารจีนเลิศรส ช้อปปิ้งแม่สาย ชมความงามสามเหลี่ยมทองคำ ไหว้พระเชียงแสน เชียงราย


เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ช้อปปิ้งแม่สาย-เชียงราย                                                                                                        

08.00 น.  รับคณะ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย โดยมัคคุเทกศ์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ จากนั้นนำคณะ
              ออกเดินทางสู่ดอยแม่สลอง โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP.
09.00 น.  คณะเดินทางเดินถึงดอยแม่สลอง จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า หมู่บ้านอีก้อ 
              หมู่บ้านสันติคีริ สุสานนายพลต้วน (นายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่สีขาว
              พื้นปูหินอ่อน)ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบนดอยแม่สลองพร้อมนำท่านชิมชา ซื้อเห็ดหอม
              ชมบ้านท่านเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ที่ได้พัฒนาดอยแม่สลองให้เป็นแหล่ง
              ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) สไตล์จีนยูนนาน (ขาหมู หมั่นโถว เลิศรถ)
13.00 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ เหนือสุดในสยามที่อำเภอแม่สาย
              จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก 
16.00 น.  นำคณะเดินทางสู่สามเหลี่ยมทองคำ ดินแดนสามประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นนำท่านชม
              พระนวเชียงแสน ล้านตื้อ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่ประดิษฐบนเรือแก้วกุศลธรรม
              ที่อุปมาล่องไปเผยแผ่ พระพุทธศาสนาบริเวณประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นให้ท่านได้อิสระ
              เลือกเก็บภาพในมุมต่างๆ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่อำเภอเชียงแสน
17.00 น.  คณะเดินทางถึงตัวจังหวัดเชียงราย นำชมวัดพระแก้ว วัดที่ค้นพบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย 
              พร้อมอำลาจังหวัดเชียงราย และเก็บความประทับใจ

 

***************************************************************
 

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 9 ท่านขึ้นไป           ราคาท่านละ  1,900  บาท

 

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

อาหาร 2 มื้อ,ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ)

 

 การชำระเงิน

1.สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,096 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft