CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ทัวร์สิบสองปันนา 2561 บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย Easy packet สิบสองปันนา 2 ท่านก็เดินทางได้
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : 27-29 ก.ค. 61 ราคา : 13,900 บาท
ทัวร์สิบสองปันนา 2561 บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย Easy packet สิบสองปันนา 2 ท่านก็เดินทางได้ ทัวร์สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน RUILI ARILINES

สิบสองปันนา ดินแดนแห่งนกยูง มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อ

ทัวร์สิบสองปันนา 2561 บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย Easy packet สิบสองปันนา 2 ท่านก็เดินทางได้ ทัวร์สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน RUILI ARILINES


วันแรก  เชียงใหม่ เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)   
17.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน RUILI 
              AIRLINES
 เจ้าหน้าที่บริษัท รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.35 น.  คณะออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)โดยสายการบิน RUILI AIRLINES เที่ยวบินที่
                 DR5360 
(เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
21.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 
              ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน 
              จากนั้นนำ
คณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก JAMES JOYCE COFFEETEL HOTEL 3 ดาว+ หรือ
              เทียบเท่า
 หลังเช็คอิน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ** โรงแรมติดถนนคนเดินริมน้ำโขงเพียง 20
              เมตร ** หรือจาก
เลือกช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดินริมน้ำโขง ตามอัธยาศัย
วันที่สอง  เชียงรุ่ง สวนป่าดงดิบ วัดหลวงเมืองลื้อ อาหารเย็นไทลื้อ – โชว์พาราณาสี   
06.30 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก 
07.30 น.  นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ จากนั้นนำคณะนั่งรถไฟฟ้าไปชมการเรียกนกยูงบิน ลงมาจาก
              ภูเขา
จำนวนหลายร้อยตัว ต่อจากนั้นชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่าอาข่า พร้อมชมการละเล่น
              ประจำชนเผ่า
จากนั้นชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิบสองปันนาที่น้ำตกเก้ามังกร ก่อนเดินทางกลับ
              สู่จุดจอดรถ
10.30 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงรุ่ง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2) ณ ร้านอาหารไท่กรั๋ว
              เฉิน
หลังรับประทานอาหารให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายโดยการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรไทลื้อ พร้อม
              เลือกชมสินค้า
สมุนไพรตามอัธยาศัย
14.00 น.  นำคณะเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการ
              ท่องเที่ยว
หยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกาย
              หินยาน และ
พระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิว
              เมืองเชียงรุ่งได้
อย่างชัดเจน หลังจากนั้นนำคณะเยี่ยมชมหมู่บ้านไทลื้อม่านจิ่งฟ้า หมู่บ้าน OTOP
              ของเมืองเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดวิธีการผลิตมีด
ไทลื้อสิบสองปันนา สำหรับถวายเจ้าเมือง
              ในอดีต ปัจจุบันได้จำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนที่มีชื่อเสียง ชมการสาธิตคุณสมบัติของ
              มีดและเลือกซื้อตามอัธยาศัย 
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) ณ ร้านอาหารไทลื้อเมืองวาง พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำวัฒนธรรม
              ไทลื้อ 
19.30 น.  นำคณะเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบ
              สองปันนา
 จากนั้นกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดินสิบ
              สองปันนาริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งห่างจากโรงแรมที่พักเพียง 20 เมตร
วันที่สาม ตลาดเช้าไทลื้อ หมู่บ้านไทลื้อกันหลั่นป้า วัดป่าเชต์ราชสถาน สนามบินเชียงรุ่ง เชียงใหม่  
06.30 น.  ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่4)  ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.30 น.  นำคณะเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อกันหลั่นป้า ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ่งประมาณ 20
  นาที
ก่อนถึงหมู่บ้านไทลื้อกันหลั่นป้า คณะแวะเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาว
  ไทลื้อ
หมู่บ้านกันหลั่นป้า ได้รับการอนุรักษ์จากทางการท้องถิ่น และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยว
  ชมชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ประเพณี และสถาปัตยกรรมการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เดินเที่ยวชม
  หมู่บ้านชมวัดมหาราชฐาน
สุทธาวาส หรือวัดสวนมอนซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ใจกลาง
  หมู่บ้าน จากนั้นอิสระเลือกซื้อผมไม้
สดตลาดฤดูกาล และผ้าทอไทลื้อ ฯ ที่ชาวบ้านนำมาขาย ก่อน
  เดินทางกลับ สู่ตัวเมืองเชียงรุ่งนำคณะแวะชม
โรงงานหยกคนพิการ ซึ่งเป็นโรงงานเจียรนัยหยก
  ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นส่งเสริมให้คนพิการได้ประกอบอาชีพ
11.30 น.  คณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ร้านอาหารหงฝั่งจื่อ หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมือง
  เชียงรุ่ง
13.00 น.  คณะเดินทางถึงตัวเมืองเชียงรุ่ง นำคณะแวะชิมชาผู่เออร์ ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของจีน 
  ซึ่งมีแหล่งปลูกในมณฑลยูนาน ในพื้นที่สิบสองปันนา จากนั้นนำคณะชมวัดป่าเชต์ ราชฐานหลวง
  ซึ่งเป็นวัดไทลื้อที่สำคัญในเมืองเชียงรุ่ง
ชมพระวิหารอันยิ่งใหญ่ศิลปะการก่อสร้างแบบไทลื้อ
  ประยุกต์ 
14.30 น.  สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทางสู่สนามบินเชียงรุ่ง เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่
17.50 น.  เวลาท้องถิ่น คณะออกเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ RUILI AIRLINES เที่ยวบินที่ DR5359
18.30 น.  คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมเก็บความ
  ประทับใจ

 ทัวร์สิบสองปันนา
อัตราค่าบริการ

  ราคาทัวร์สำหรับ 8 ท่าน ท่านละ 9,900 บาท
 พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500  บาท 


อัตราทัวร์รวม
•   
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เชียงใหม่-เชียงรุ่ง-เชียงใหม่ RUILI AIRLINES และภาษีสนามบิน
•   ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปหน้าด่าน 
•   
ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว+ , อาหารมาตราฐาน 5 มื้อ
•   
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
•   
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสื่อสารภาษาไทย
•   
ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี 
•   
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราทัวร์ไม่รวม
•   ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
•   ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯ
•   ค่าภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว สำหรับชาวต่างชาติ(ที่ไม่ใช่ชาวไทย) 
•   ค่าถ่ายรูปแนบวีซ่าจีน (กรณีรูปที่ส่งมาไม่ผ่าน)


เอกสารในการเดินทาง

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง ส่งมาก่อนเดินทาง 15 วัน 

    ส่วนหนังสือเดินทาง Passport ตัวจริง ติดตัวมาในวันเดินทาง

 2. รูปถ่ายแนบขอวีซ่าจีน 

2.1 หน้าตรง

2.2 ห้ามยิ้ม

2.3 ต้องเห็นใบหู

2.4 ห้ามสวมเครื่องประดับ อาทิ ต่างหู สร้อยคอ

2.5 ห้ามใส่แว่นตา

2.6 ต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น

โดยท่านต้องไปถ่ายที่ร้านถ่ายรูปเท่านั้น  และขอเพียงไฟล์รูปภาพจากร้านถ่ายรูปส่งมาก่อนล่วงหน้า 15 วัน ไม่ต้องอัดรูปเนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการอัดรูปจากไฟล์ที่ส่งมาก่อนหน้านี้ เพื่อได้ตรงตามขนาดที่จีนต้องการ

การชำระเงิน
1.    สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 3 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด


ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ 
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, เยื่อไผ่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นหมายเหตุ                
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,  
     อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, สงคราม , การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนือ 
     อำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึง
     ถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
-    คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
     ตรวจคนเข้าออกเมืองนั้นๆเป็นสำคัญ


Tag : ทัวร์สิบสองปันนา บินตรงจากเชียงใหม่,ทัวร์สิบสองปันนา จากเชียงใหม่,เที่ยวสิบสองปันนา จากเชียงใหม่,สิบสองปันนา เครื่องบิน,ทัวร์สิบสองปันนา 2561,ทัวร์สิบสองปันนา บนิตรงจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา จากเชียงราย,เที่ยวสิบสองปันนา จากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา บินตรงจากเชียงใหม่,ทัวร์สิบสองปันนา จากเชียงใหม่,เที่ยวสิบสองปันนา จากเชียงใหม่,สิบสองปันนา เครื่องบิน,ทัวร์สิบสองปันนา 2561,ทัวร์สิบสองปันนา บนิตรงจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา จากเชียงราย,เที่ยวสิบสองปันนา จากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา บินตรงจากเชียงใหม่,ทัวร์สิบสองปันนา จากเชียงใหม่,เที่ยวสิบสองปันนา จากเชียงใหม่,สิบสองปันนา เครื่องบิน,ทัวร์สิบสองปันนา 2561,ทัวร์สิบสองปันนา บนิตรงจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา จากเชียงราย,เที่ยวสิบสองปันนา จากเชียงราย 

 


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,081 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft