CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,เส้นทางเชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมท่องเที่ยว เชียงตุง เมืองลา รัฐฉานพม่า เริ่มต้นแม่สาย 3วัน2คืน
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : --- ราคา :

บรรยากาศเมืองลา ทัวร์เชียงตุง เมืองลา

โรงแรมที่พัก ทัวร์เชียงตุง เมืองลา

สถานที่ท่องเที่ยวประตูเมืองลา ทัวร์เชียงตุง เมืองล

วัดไทลื้อ เส้นทางก่อนเข้าสู่เมืองลา

วัดจินตะ เมืองลา

วัดจินตะ ทัวร์เมืองลา

พิพิธภัณฑ์ปราบฝิ่น สถานที่ท่องเที่ยวเมืองลา

วัดพระนอน ทัวร์เมืองลา

สะพานหอนาฬิกา เมืองลา

แม่น้ำม้า เมืองลา

โรงแรมที่พัก ทัวร์เชียงตุง เมืองลา

วัดจินตะ ทัวร์เมืองลา

วัดพระนอน ทัวร์เมืองลา

วัดจินตะ ทัวร์เมืองลา

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองลา ตลาดเช้าไทลื้อเมืองลา

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองลา ตลาดเช้าไทลื้อเมืองลา

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองลา ตลาดเช้าไทลื้อเมืองลา

ปิ้งย่าง วัฒนธรรมไทลื้อเมืองลา

ร้านค้าในเมืองลา

ร้านค้าในเมืองลา

บ้านไทลื้อทัวร์เมืองลา

ประตูป่าแดงเมืองเชียงตุง ทัวร์เชียงตุง เมืองลา

เส้นทางท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา

ธรรมชาติ วิธีชีวิตเชียงตุง เมืองลา

ตลาดเช้าเมืองเชียงตุง

โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา เที่ยวตลาดเช้า

พระมหาเมี๊ยะมุนี เมืองเชียงตุง

โรงแรมนิวเชียงตุง ที่พักทัวร์เชียงตุง

ทัวร์เชียงตุง หนองตุง ทะเสสาบใจกลางเมือง

โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา ชาวไทเขินเชียงตุง

พระชี้นิ้ว ทัวร์เมืองเชียงตุง

เส้นทางสู่ทัวร์เชียงตุง เมืองลา

พุทธสถานเชียงตุง ทัวร์เชียงตุง เมืองลา

วัออินทร์ ทัวร์เชียงตุง

เส้นทางสู่ทัวร์เชียงตุง เมืองลา

เส้นทางท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา
เนื่องจากเมืองลาไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมาตามที่ทุกๆท่านติดตามข่าว ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้าเมืองได้ ทำให้โปรแกรมเที่ยวเมืองลาไม่สามารถเดินทางไปได้ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (สำหรับท่านลูกค้าประจำที่สอบถามข่าวจากเมืองลา มาทุกๆเดือน หากมีการเปลี่ยนจะรีบแจ้งทันทีเพื่อเตรียมเก็บกระเป๋าเดินทางอีกครั้ง) ทำให้ปัจจุุบันสามารถเที่ยวได้เฉพาะเมืองเชียงตุงเท่านั้น ทั้งนี้ยังคงแสดงโปรแกรมท่องเที่ยวและรูปภาพไว้เพื่อศึกษารายละเอียดเพื่อรอข่าวดีอีกครั้ง
ภาพทั้งหมดที่นำเสนอขอสงวน สิทธิ์และแสดงใน เชียงราย สไมล์ ทัวร์ เท่านั้น ท่านใดที่ต้องการนำภาพไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนเท่านั้น !!!

เนื่องจากเมืองลาไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมาตามที่ทุกๆท่านติดตามข่าว ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้าเมืองได้ ทำให้โปรแกรมเที่ยวเมืองลาไม่สามารถเดินทางไปได้ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (สำหรับท่านลูกค้าประจำที่สอบถามข่าวจากเมืองลา มาทุกๆเดือน หากมีการเปลี่ยนจะรีบแจ้งทันทีเพื่อเตรียมเก็บกระเป๋าเดินทางอีกครั้ง) ทำให้ปัจจุุบันสามารถเที่ยวได้เฉพาะเมืองเชียงตุงเท่านั้น ทั้งนี้ยังคงแสดงโปรแกรมท่องเที่ยวและรูปภาพไว้เพื่อศึกษารายละเอียดเพื่อรอข่าวดีอีกครั้ง
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เชียงตุง 2 วัน 1 คืน www.chiangraismile.com/showPrograme.php

ทัวร์เชียงตุง 3 วัน 2 คืน www.chiangraismile.com/showPrograme.phpเมืองเชียงตุง เมืองลา ประเทศพม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน อารยะธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และชาวพม่า ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม และสัมผัสเมืองคาสิโน ( เมืองลา ) หรือที่เรียกว่า SMALL LASVEGAS OF SOUTH EAST ASIA เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำท่านไปสัมผัส และจดจำอย่างมิรู้ลืม

( ทัวร์3วัน2คืน / ไปรถ กลับ รถ )
เส้นทาง แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา ทัวร์3วัน2คืน ไปรถกลับรถ

วันแรก    แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา                                                                                                                              
07.00 น.  รับคณะที่จุดนัดพบบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย –
              พม่า สู่จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่าเพื่อเดินทางไปเชียงตุง เดินทางผ่านด่านเมืองท่าเดื่อ,ผ่านด่านเมืองพะยาก หรือเมืองแพรกในภาษา
              ไทยใหญ่ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กกับเมืองเชียงตุง ในอดีตเป็นจุดพักทัพอาณาจักรไทยสมัยของสงครามศึกเชียงตุง
              ดั้งเดิม หลวงวรวงษาธิราชสนิท แม่ทัพยุคราชการที่ 4 จนถึงสงครามเชียงตุงยุคใหม่ ซึ่งนำโดยจอมพลผิณ ชุณหะวัณ ในสมัยสงคราม
              โลกครั้งที่ 2  และถึงจุดที่สูงที่สุดของเส้นทาง คือหมู่บ้านดอยบ้านปางควาย ซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,000 ฟุต
              ก่อนลงสู่ที่ราบเชียงตุง
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ณ ร้านอาหารปานกป้า ในตัวเมืองเชียงตุง
13.00 น.  จากนั้นออกเดินทางออกจากเชียงตุง มุ่งหน้าสู่เมืองลา ซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองเชียงตุง 90 กม. แต่ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
              ชั่วโมง เนื่องจากว่าเส้นทางคดเคี้ยว ตลอดสองข้างทางจะสามารถมองเห็นการทำไร่นาแบบขั้นบันไดจากเชิงเขาไปสู่ยอดเขายามต้น
              ข้าวออกรวงสุกสีทองต้องแสงแดด ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน
16.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองลา นำคณะเข้าที่พัก ณ โรงแรม Oreintal Hotel  หรือเทียบเท่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลารับประทานอาหารเย็น 
              (มื้อที่2)ในบรรยากาศแบบจีน ณ ภัตราคารจีนหวงซื่อ จากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองลา ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหล
              ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนกลางคืน พร้อมแสงสีที่บ้านเราไม่มี/ สมควรแก่เวลากลับเข้าพัก
วันที่สอง  เมืองลา - เชียงตุง                                                                                                                                                                 
07.00 น.  ตื่นนอนรับอากาศยามเช้า ของเมืองลา พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ภัตราคารจางจี้ จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมสัมผัส
              บรรยากาศของตลาดสดเมืองลา ซึ่งคึกคักด้วยผู้คนหลายชนเผ่า มาจับจ่ายซื้อของกันในยามเช้า โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาวางขายกัน
              จะเป็นจำพวกเนื้อสัตว์ , ผักสด, ผลไม้ รวมทั้งของป่าที่เหล่าชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ นำมาวางขายโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ป่าที่หายากนานา
              ชนิด จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังด่านชายแดนของเมืองลา ที่ติดกับประเทศจีนเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก บริเวณหลัก กม.ที่ 1   นมัสการ
              พระธาตุจินตะ หรือเจดีย์ทองซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สร้างหลังจากที่พม่าประกาศให้เมืองลาเป็นเขตปกครองพิเศษที่ 4 ของประเทศพม่า นำ
              ท่านลงมายัง พิพิธภัณฑ์ฝิ่น สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1997 หลังจากที่ประเทศพม่าประกาศให้เมืองลาเป็นเมืองปลอดยาเสพติด/ กราบสักการะ
              พระนอน ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลา            
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารลั๊กกี้ ซึ่งเป็นร้านอาหารไทลื้อ จากนั้นนำท่านไปเช็คเอ้าท์ เดินทางกลับเชียงตุง
              ระหว่างเส้นทางเราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ เช่น  ศิลปะของการสร้างบ้านยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
15.00 น.  คณะถึงเชียงตุง นำทุกท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Kyiang Tong New Hotel หรือเทียบเท่า ก่อนมื้อเย็นจะนำท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงตุง ที่
              หนองตุง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ที่ชาวเชียงตุงทุกวัยนิยมมาเดินเล่นพักผ่อน โดยรอบๆ หนองตุงจะมีร้านน้ำชา  ให้นั่งดื่ม 
              พร้อมชมบรรยากาศของหนองตุง
18.00 น.  ได้เวลารับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร Best Choice จากนั้นเดินทางกลับที่พักราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย – เชียงราย                                                                                                                            
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ในโรงแรม นำท่านเดินชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากอีก    แห่งหนึ่ง ที่มีผู้คนจาก
              หลายเผ่าพันธุ์ จะแต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตนเอง เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลกที่หาดูได้ยาก ชิมกาแฟโบราณ โรตีโอ่ง
              (ทำในโอ่ง) นำท่านเที่ยวชมเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออกเป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี มีวัฒนธรรมผสม
              ผสานระหว่างพม่า ไต และไตเขิน จึงมีวัดต่าง ๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่า 50 วัด ภายหลังจากการตกอยู่ในการปกครอง
              ของอังกฤษ ทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมืองแบบ อาณานิคมอังกฤษ ผสมกับสิ่งปลูกสร้างแบบท้องถิ่น และเมืองนี้ยังมีคำขวัญ
              ประจำเมืองว่า เมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ , เที่ยวพุทธสถานวัดมหาเมี๊ยะมุนี หรือวัดเจ้า
              หลวงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลง แห่งเมืองเชียงตุงวัดพระแก้ว เป็นวัดเอกเนื่องจาก
              เป็นวัดเจ้าฟ้า มีวิหารที่งดงามมากหลังคาซ้อนกันเป็นชั้น ๆ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2465 เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2470 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลง
              ,วัดราชฐานหัวข่วง จากวัดพระแก้วเดินข้ามถนนมาประมาณ 20 เมตร เป็นวัดที่มีโรงเรียนเปิดสอนนักธรรมตรี,โท และเอกและสอนภาษบาลี
              โดยสมเด็จวัดปากน้ำในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2544 จากนั้นออกเดินทางกลับสุ่อำเภอแม่สาย
12.00 น.  บริการอาหารมื้อเที่ยง (มื้อที่7) ณ ร้านอาหาร Sein Pann Ni Ni ซึ่งอยู่ในเมืองท่าเดื่อ ก่อนถึงเมืองท่าขี้เหล็ก เพียง 1 ชั่วโมง/ ได้เวลา
              เดินทางกลับจังหวัดท่าขี้เหล็ก
14.00 น.  เดินทางถึงท่าขี้เหล็ก เที่ยวตลาดท่าขี้เหล็กเลือกซื้อสินค้าของฝากจากประเทศเพื่อนบ้าน
17.00 น.  เดินทางเข้าฝั่งไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ
*******************************************************************************  
อัตราค่าบริการทัวร์
                                       
สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป  ท่านละ  7,900   บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  1,400   บาท 
(ราคานี้เป็นราคาเก่า หากเปิดเมืองอีกครั้งอาจทำให้ราคาสูงขึ้นหรือเท่าเดิม เนื่องจาก ค่าโรงแรมที่พัก,และค่าอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ :
 โรงแรมที่พักที่เชียงตุง (โปรแกรมเก่า) เปลี่ยนชื่อจาก Kyiang Tong New Hotel เป็น Amazing Keng Tong Resort ดีกว่าเดิมเนื่องจากเปลี่ยนผู้บริหารได้รับการปรับปรุงใหม่ 

อัตรานี้รวม   
•    ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ   
•    ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า - เมืองลา    
•    ค่าที่พัก 3 คืน, อาหาร 7 มื้อ   
•    ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ   
•    มัคคุเทศก์ท้องถิ่นชาวไทใหญ่สื่อสารภาษาไทย 
•    ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
อัตรานี้ไม่รวม
•    ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
•    ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
•    ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  
•    ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณีชาวต่างชาติ
เอกสารที่ต้องเตรียม
•    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ ( บัตรตัวจริงนำติดตัวไปด้วยในวันเดินทาง )
•    รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
•    เด็ก ให้เตรียมสำเนาบัตรสูติบัตร 1 ใบ
•    ที่เมืองลา เงินใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น / ส่วนที่เมืองเชียงตุงใช้เงินไทยได้
การชำระเงิน
1.    สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 3 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
*******************************************************************************  


ภาพทั้งหมดที่นำเสนอขอสงวนสิทธิ์และแสดงใน เชียงราย สไมล์ ทัวร์ เท่านั้น ท่านใดที่ต้องการนำภาพไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนเท่านั้น !!!

Tag: ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,
ทัวร์ เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,ทัวร์ เชียงตุง เมืองลา,ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เส้นทางทัวร์เชียงตุง เมืองลา,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เมืองลา พม่า,เที่ยวเชียงตุง เมืองลา,เมืองลา พม่า,แม่สาย เชียงตุง เมืองลา,แม่สาย เชียงตุง เมืองลา,แม่สาย เชียงตุง เมืองลา


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,108 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft