CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
เชียงตุง ทัวร์เชียงตุง เที่ยวเชียงตุง 3 วัน 2 คืน 2561 ย้อนอดีตสัมผัสวัฒนธรรมพี่น้องไทในต่างแดนเมืองเชียงตุง
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ครบ 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที ราคา :

องค์พระมาเมี๊ยมุนีเชียงตุง

วัดพระมหาเมี๊ยะมุนีเชียงตุง

วัดพระธาตุจอมคำ เชียงตุง

องค์พระชีนิ้ว เชียงตุง

วิวเมืองเชียงตุง

หนองตุง เมืองเชียงตุง

วิวเมืองเชียงตุง หนองตุง

วัดอินทร์ เมืองเชียงตุง

วัดอินทร์ เมืองเชียงตุง

วัดอินทร์ เมืองเชียงตุง

องค์พระเกล็ดนาค เชียงตุง

ต้นไม้หมายเมือง เชียงตุง

วิวชนบทเมืองเชียงตุง

พระธาตุจอมดอย เมืองเชียงตุง

แม่น้ำขึน วัดพระธาตุป้านเมือง

หมู่บ้านไทเหนือเชียงตุง

หมู่บ้านไทเหนือเชียงตุง

ก๋วยเตี๋ยวหมูทุบ เชียงตุง

โรตีโอ้ง เชียงตุง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องสืบสานกันเป็นระยะเวลากว่า 700 ปี ระหว่างล้านนากับเชียงตุงเมืองลูกหาง ประเพณีและวัฒนธรรม,ภาษาฯ คล้ายคลึงกัน เชียงตุงจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าเดินทางไปเยี่ยมชม ทัวร์เชียงตุง ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง ทัวร์ 3วัน2คืน 2561 ไปรถกลับรถ
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน อารยะธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และชาวพม่า ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำท่านไปสัมผัส และจดจำอย่างมิรู้ลืม 


วันแรก    แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง (165 กม.)                                                                                                     
07.00 น.  รับคณะที่จุดนัดพบบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย โดยรถตู้หรือรถโค้ชปรับอากาศ VIP ผ่านพิธีการผ่านแดน จาก
              นั้นนำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – พม่า สู่จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่านำคณะเที่ยวชมเจดีย์ชเวดากอง(องค์
              จำลอง)พร้อมไว้พระประจำวันเกิด ซึ่งจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองท่าขี้เหล็กและแม่สายได้อย่างชัดเจน จากนั้นชมพระ
              หยกขาวที่วัดธรรมยงค์ จากนั้นชมวัดสายเมือง ชมพระพุทธรูปอินทร์สาน นำท่านชมวัดจีนท่าขี้เหล็ก กราบขอพรจากเจ้าแม่กวน
              อิมหยกขาว จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่เมืองเชียงตุง
12.00 น.  เดินทางถึงเมืองท่าเดื่อ รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร ST ท่าเดื่อ
13.00 น.  ออกเดินทางต่อผ่านด่านเมืองพะยาก หรือเมืองแพรกในภาษาไทยใหญ่ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กกับเมืองเชียง
              ตุง (ในอดีตเป็นจุดพักทัพอาณาจักรไทยสมัยของสงครามศึกเชียงตุงดั้งเดิม หลวงวรวงษาธิราชสนิท แม่ทัพยุคราชการที่ 4 จน
              ถึงสงครามเชียงตุงยุคใหม่ ซึ่งนำโดยจอมพลผิณ ชุณหะวัณในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  และถึงจุดที่สูงที่สุดของเส้นทาง คือ
              หมู่บ้านดอยบ้านปางควาย ซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,000 เมตร ก่อนลงสู่ที่ราบเชียงตุง
15.00 น.  นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมนิวเชียงตุง หรือเทียบเท่า
16.00 น.  นำท่านเที่ยวชมเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออกเป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี มีวัฒนธรรมผสมผสาน
              ระหว่างพม่า ไต และไตเขิน จึงมีวัดต่าง ๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่า 50 วัด ภายหลังจากการตกอยู่ในการ
              ปกครองของอังกฤษ ทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมืองแบบ อาณานิคมอังกฤษ ผสมกับสิ่งปลูกสร้างแบบท้องถิ่น และเมือง
              นี้ยังมีคำขวัญประจำเมืองว่า เมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ , เที่ยวพุทธสถานวัด
              มหาเมี๊ยะมุนี หรือวัดเจ้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลงแห่งเมืองเชียงตุง
              วัดพระแก้ว เป็นวัดเอกเนื่องจากเป็นวัดเจ้าฟ้า มีวิหารที่งดงามมากหลังคาซ้อนกันเป็นชั้น ๆ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2465 เสร็จเมื่อปี
              พ.ศ. 2470 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลงวัดราชฐานหัวข่วง จากวัดพระแก้วเดินข้ามถนนมาประมาณ 20 เมตร เป็นวัดที่มี
              โรงเรียนเปิดสอนนักธรรมตรี,โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากน้ำในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียนสอนพระ
              ปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2544 นำคณะชมความงามของหนองตุงหนองน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงตุงภายใต้บรรยากาศ
              พระอาทิตย์อัสดงลับขอบแห่งขุนเขา
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหารวิวดอย หลังอาหารเย็นนำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  เชียงตุง (เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเชียงตุง)                                                                                                         
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)
08.00 น.   จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเมืองกลางนา บรรยากาศแบบพื้นบ้าน จากนั้นนำคณะเที่ยวชมวัดยางลอหนึ่งในวัดสำคัญของ
               เชียงตุง จากนั้นนำท่านไป กราบนมัสการขอพรจากสมเด็จพระอาชญาธรรม เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน ซึ่งเป็นพระครูชั้นผู้ใหญ่ที่
               ชาวเชียงตุงให้ความเคารพนับถือมากในเชียงตุง ชมวัดพระธาตุจอมคำ วัดที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า กราบ
               ของพรเพื่อเป็ยสิริมงคลแก่ตนเอง และคณะ จากนั้นเที่ยวชมซุ้มประตูเมืองเชียงตุงเก่าเป็นหนึ่งใน 12 ประตู ปัจจุบันเหลืออยู่
               เพียง 2 ประตูเท่านั้นตาม จากนั้นนำท่านเดินตามถนนมาอีกประมาณ 300 เมตร จะแลเห็นกลุ่มเจดีย์ถูกล้อมรั้ว ก่ออิฐเป็น
               กำแพงอยู่โดยรอบ คือสถานที่เก็บพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้าหลายพระองค์ แห่งราชวงค์ไทเขิน ที่เคยปกครองเมืองเชียงตุงมาใน
               อดีต ซึ่งรวมทั้งพระบรมอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าองค์สำคัญแห่งเมืองเชียงตุงด้วย 
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารโลกตา จากนั้นนำท่านชมวัดอินทร์ เป็นวัดที่เก่าแก่ ซึ่งภายในพระวิหารมีบ่อน้ำ
               ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นชมพระเกล็ดนาคที่วัดยางกวง นำคณะชมพระชี้นิ้ว(อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเชียงตุง จากนั้นนำท่านสัมผัสความ
               งามของหนองตุง หนองน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงตุง ซึ่งตอนค่ำจะมีร้านขายของ รวมถึงร้านน้ำชาที่ชาวเชียงตุงนิยม
               มาดื่มกิน และพูดคุยกัน ภายใต้บรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงลับขอบแห่งขุนเขา
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารปานกป้า จากนั้นนำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สอง  เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย                                                                                                                     
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)
08.00 น.   จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์จะแต่งกายตาม
               ลักษณะประจำเผ่าของตนเองเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลกที่หาดูได้ยากชิมกาแฟโบราณ โรตีโอ่ง (ทำในโอ่ง)
               สมควรแก่เวลานำคณะอำลาเมืองเชียงตุง เดินทางผ่านเมืองพะยาก
12.30 น.   บริการอาหารมื้อเที่ยง (มื้อที่7) ณ ร้านอาหาร ST ท่าเดื่อ ได้เวลาเดินทางกลับจังหวัดท่าขี้เหล็ก
15.00 น.   เดินทางถึงท่าขี้เหล็ก เที่ยวตลาดท่าขี้เหล็กเลือกซื้อสินค้าของฝากจากประเทศเพื่อนบ้าน
17.00 น.   เดินทางกลับชายแดนไทย  โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมเก็บความประทับใจไม่รู้ลืม
                                    
อัตราค่าบริการ
สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 6,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม    1,200  บาท
อัตรานี้รวม   
- ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ   
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า   
- ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 7 มื้อ   
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ   
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสื่อสารภาษาไทย   
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
อัตรานี้ไม่รวม
- ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวไทย
เอกสารที่ต้องเตรียม
•    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ ( บัตรตัวจริงนำติดตัวไปด้วยในวันเดินทาง )
•    รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
•    เด็ก ให้เตรียมสำเนาบัตรสูติบัตร 1 ใบ
•    ที่เมืองลา เงินใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น / ส่วนที่เมืองเชียงตุงใช้เงินไทยได้
การชำระเงิน
1.    สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 3 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

Tag : ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง 2561,ทัวร์เชียงตุง ราคาถูก,ทัวร์เชียงตุงจากเชียงใหม่,ทัวร์เชียงตุง 2561,ทัวร์เชียงตุง ราคาถูก,ทัวร์เชียงตุงจากเชียงใหม่,ทัวร์เชียงตุง 2561,ทัวร์เชียงตุง ราคาถูก,ทัวร์เชียงตุงจากเชียงใหม่


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,097 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft