CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย โดยสายการบิน MU ทัวร์5วัน4คืน (ไปเครื่องกลับรถ)
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : สอบถาม ราคา :
บินตรงจากเชียงใหม่ หรือเชียงราย สู่นครคุนหมิงนครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศที่เย็นสบายตลอดปี สู่สิบสองปันนาเชียงรุ่ง ดินแดนแห่งวัฒนธรรมชาวไทลื้อ กับทัวร์แบบครบสูตร ทัวร์คุนหมิง-สิบสองปันนา-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ ไปเครื่องกลับรถ โดยเส้นทาง R3a


เชียงราย สไมล์ ทัวร์ มีความยินดีที่จะนำท่านlสัมผัสดินแดนหลังม่านไม้ไผ่  นครคุนหมิง เมืองที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศดีที่สุดตลอดปี ธรรมชาติอันงดงาม และมีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
เที่ยวชมเมืองวัฒรธรรมชาวไทลื้อ ดินแดนแห่งนกยูง สิบสองปันนา
เส้นทาง เชียงใหม่  – คุนหมิง – ป่าหิน – สิบสองปันนา – โชว์พาราณสี
( บินตรงเชียงใหม่ ไป เครื่อง กลับ  รถ  /  4 คืน 5 วัน )

วันแรก     เชียงใหม่ – คุนหมิง                                                                                                                                    
17.30 น.  พร้อมที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ ของสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เจ้าหน้าที่
              ของทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระ *** ไม่รวมอาหารเย็น ***
19.30 น.  เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2594
22.00 น.  ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่คุนหมิงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร มี
              มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  KING WORD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  ป่าหิน – วัดหยวนทง – ถ่ำจิ่วเซียง  - คุนหมิง                                                                                                 
เช้า          บริการอาหารเช้า(มื้อที่1) ณ ห้องอาหารของที่พักหลังอาหารนำท่านชมอุทยานป่าหินซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิม
               สถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทร  กว้างเวิ้งว้างมาก่อนและก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้นแต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลก
               จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้นซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270ล้านปีจึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตาม
               ธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2)  ณ ห้องอาหารหลังอาหารนำท่านเดินทางเข่าสู่ตัวเมือง ระหว่างทางนำท่าน ชมหยกงามของ
               เมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นเดินทางไปชม
               ความงามของวัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและ  มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปีแต่
               ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราช
               จำลองซึ่ง   ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมา ประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้อาทิเช่น โบสถ์ไทย และ
               พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง ไทย-จีน จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมถ่ำจิ่วเซียง ผ่านชมชีวิตความ
               เป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตต่างๆ นำท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อม นั่ง
               กระเช้าลอยฟ้า ชม ความงามของทิวทัศน์รอบๆ ถ้ำในถ้ำแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนั่งเรือชมความสวยงามของช่องแคบชั่ง
               อินเสีย ทั้งสองข้างเป็นหน้าผาที่มีความสูงถึง 150 กว่าเมตร ส่วนที่สองจะเป็นถ้ำธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่า
               น้อยในสมัย ก่อน ส่วนที่สามจะเป็นถ้ำน้ำ ในถ้ำประกอบด้วยน้ำตกตัวเมียและตัวผู้อยู่ด้วยกัน สมควรแก่เวลานำท่านเดิน
               ทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง จากนั้นนำท่านได้แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็น
               สินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
ค่ำ            บริการอาหารค่ำ (มื้อที่3) ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
วันที่สาม   คุนหมิง – หยวนเจียง – โหมวเจียง –ซือเหมา (ผู่เออร์)– เชียงรุ่ง                                                                     
07.00 น.    บริการอาหารเช้า(มื้อที่4) ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนาผ่านเส้นทาง R3A
                คุนหมิง-กรุงเทพฯ กับเส้นทางลอยฟ้าข้ามสะพานแม่น้ำหยวนเจียงที่สูงที่สุดในเส้นทางนี้
12.00 น.    คณะเดินทางผ่านเมืองหยวนเจียง สู่เมืองโหมวเจียง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเที่ยง
                ออกเดินทางต่อ ผ่านเมืองซือเหมา ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองผู่เออร์ เมืองซึ่งเป็นถิ่นปลูกชาผู่เออร์ที่ขึ้นชื่อของมณฑลยูนาน
18.00 น.    เดินทางถึงตัวเมืองเชียงรุ่ง รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) หลังอาหารคนคณะเข้าพัก ณ โรงแรมจินเฟิ้ง (GOLDEN PHOENIX
                HOTEL)หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งที่ถนนคน เดินทางสิบสองปันนา บริเวณใกล้ๆ โรงแรม

วันที่สี่       เชียงรุ่ง – สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณาสี                                                                           
07.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่7) ในที่พัก
08.00 น.    นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ ชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่าอีก้อ ชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิบสองปันนาที่น้ำตกเก้า
                มังกร จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขาจำนวนหลายร้อยตัว นำท่านชมศุนย์วิจัยยาสมุนไพรสิบสอองปันนา ในตัว
                เมืองเชียงรุ่ง
12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) ณ ร้านอาหาร
13.00 น.    นำท่านชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสอง
                ปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และพระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดใน
                แถบนี้ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อจินฟา ซึ่งเป็นหมู่
                บ้านผลิตมีดสิบสองปันนาที่เลื่องชื่อหลังจากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่9) ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอัน
                เลื่องชื่อของสิบสองปันนา จากนั้นกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า    เชียงรุ่ง – เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ                                                                             
06.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10)  ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
08.00 น.    จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยออกเดินทางไป
                ยังเมืองหลวงน้ำทา
12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่11) ที่เมืองหลวงน้ำทา
13.00 น.    ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาง
16.00 น.    เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่านนั่งเรือข้ามฝาก กลับมายังเชียงของ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์
                ภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ
***********************************************************************************  
อัตราค่าบริการ
ราคาสำหรับ 16 ท่านขึ้นไป ท่านละ 24,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  4,000  บาท

ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ต้องเช็คราคากับทาง บริษัทฯ อีกครั้งในช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง
ราคานี้เป็นราคาเครื่องจากเชียงใหม่-คุนหมิง กรณีขึ้นจากเชียงราย ต้องเช็คราคากับทาง บริษัทฯ อีกครั้ง

อัตรานี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ เชียงใหม่ – คุนหมิง   
ภาษีสนามบินระหว่างประเทศ   
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ  
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบธรรมดาสี่วันทำการ)   
ค่าที่พัก และอาหารตามรายการระบุ     
ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ   
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย   
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม 
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและถาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ

การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
• สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการขอวีซ่า
• ชำระทั้งหมด หรือชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 7 วัน ก่อนเดินทาง การยกเลิก
• กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่าน
   มัดจำแล้ว

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า
• หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)
• รูปถ่ายสีพื้นขาวหรือฟ้า หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายภายใน 6 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ

หมายเหตุ : ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ชาหลงจิ่ง, เก๊กฮวย ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,090 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft