CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ซินจ่าว เวียดนามกลาง ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน โปรแกรม 4วัน3คืน เส้นทางเริ่มมุกดาหาร
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : สอบถาม ราคา :
เวียดนามภาคกลาง เมืองท่าดานังเมืองริมชายฝั่งทะเลที่งดงาม เที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน อิ่มอร่อยกับรายการอาหารพื้นเมือง เลิศรส ลิ้มรสกุ้งมังกรและอาหารทะเลสดๆ
                                             
                                              ซินจ่าวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน


วันแรก     มุกดาหาร-ลาว- เวียตนาม-ดองฮา-อุโมงค์วินห์ม็อก - เว้                                                                                 
07.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ตรวจสอบสัมภาระ เปลี่ยนเป็นรถบัสท้องถิ่นเวียดนาม 
               ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน ตม.มุกดาหารหลังจากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถข้ามแดนสู่ประเทศลาวที่ด่านสะหวันนะเขต ผ่าน
               พิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว และนำท่านออกเดินทางผ่านสปป.ลาว สู่ประเทศเวียดนาม โดยรถบัสปรับอากาศผ่านทาง
               หลวงหมายเลข 9 ผ่านเมืองเซโปน เซโน สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของ สปป.ลาว
12.30 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ร้านอาหารวิภาดา หน้าด่านลาวบาว
13.30 น.   หลังอาหาร นำท่านเดินทางผ่านด่านลาวบาว ชายแดนเชื่อมต่อระหว่าง 2 ประเทศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลาว-เวียตนาม 
               นำท่านเดินทางสู่เมืองดองฮา
15.00 น.   เดินทางถึงเมืองดองฮา ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำเบนไห่  แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ที่ แบ่งแยกเวียดนามระหว่าง
               เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ นำท่านชมอุโมงค์หลบภัยใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของทหารอเมริกา ณ หมู่บ้าน
               วินห์ม็อก อุโมงค์มหัศจรรย์ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันขุดในปี 1966 ใช้เวลา 20 เดือน อุโมงค์มีความลึก 3 ชั้น มีทางเข้าออกถึง
               13 ทางและชาวบ้านได้พักอาศัยอยู่ในอุโมงค์เป็นเวลานานถึง 5 ปี
19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ที่ภัตตาคารในตัวเมืองเว้ Phuoc Thanh Restaurant  หรือเทียบเท่า
20.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองเว้ ที่ Duy Thon หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะชมความงามยามราตรีค่ำคืนของเมืองเว้

วันที่สอง    เจดีย์วัดเทียนมุ-พระราชวังต้องห้าม-สุสาน Khai Dinh  -ดานัง-ฮอยอัน                                                            
06.00 น.    ซินจ่าวเมืองเว้
07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3) หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านลงเรือมังกรล่องไปตามแม่น้ำหอมไปชมเจดีย์วัดเทียนมุ ซึ่งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอมเป็น
                เจดีย์ที่มีความงดงามประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่าง ๆ
09.30 น.    นำท่านเข้าชมพระราชวังต้องห้ามของราชวงศ์เหงียนนครแห่งจักรพรรดิ นำท่านนั่งรถชิโคโล่เข้าสู่พระราชวัง ซึ่งมีกำแพงล้อม
                รอบ 3 ชั้น ชมพระตำหนักหงส์ทั้ง 5 และอาคารเก่าแก่และข้าวของเครื่องใช้โบราณ
11.30 น.    รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในเมืองเว้ (มื้อทีี่่4) An Phuoc Restaurant หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองดานัง
12.30 น.    นำท่านเดินทางไปยังสุสาน Khai Dinh ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิ ที่ออกแบบผสมผสานแบบฝรั่งเศส ชมภาพมังกรในม่าน
                เมฆกับรูปปั้นตุ๊กตาหินทหารม้าเหมือนสุสานจิ๋นซี่ฮ่องเต้
13.30 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ไฮวาน ความยาว 6 กม ใช้เวลาขุด 4 ปี สู่เมืองเศรษฐกิจดานัง ชมวิวทิวทัศน์
                ของภูเขาอันสวยงามและคาบสมุทรลังโค พาทุกท่านชมความงามของทะเลจีนใต้ ชายหาดยาวหลายกิโลเมตร
16.00 น.    เดินทางถึงเมืองเมืองดานัง เมืองท่าเศรษฐกิจของเวียดนามกลาง
16.30 น.    นำท่านเดินทางเข้าชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน Non Nuoc Village ชมฝีมือการแกะสลักหินอ่อน และท่านสามารถเลือกซื้อ
                หินอ่อน แกะสลักนานาชนิด
18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่5) N&M Restaurantหรือเทียบเท่า
19.00 น.    หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมโรงแรม 3***อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการเดิน ท่องราตรีเมืองดานัง ชมแสงสี
                ยามค่ำคืนของเมืองดานัง  ริมฝั่งแม่น้ำหาน

วันที่สาม     ดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านโบราณฮอยอัน-ดานัง- เว้-ล่องเรือมังกร                                                                      
06.00 น.    ซินจ่าวเมืองดานัง
07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่6) เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 น.    นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฮอยอัน เมืองโบราณเก่าแก่ อายุ 400 กว่าปี เมืองมรดกโลกฮอยอัน ชื่นชมประทับใจและศึกษา
                เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก(World Cultural Heritage) ซึ่งเป็นเมืองที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนในแบบดั้งเดิมภายใต้การ
                ปกครองของขุนนางราชวงศ์เหวียนไว้เป็นอย่างดี เมืองนี้ปรากฏตัวของนักเดินทางชาวตะวันตกเมื่อ ศตวรรษที่ 17 – 18 ในชื่อ
                ไฟโฟ (Fayfo) หรือ หว่ายเฝอ  (Hoai Pho) เป็นเมืองท่าและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกและตะวัน
                ตก   ชมโบราณสถานที่ยังมีชีวิตอยู่ มีวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตต่าง ๆ ที่ยังคงดำเนินอยู่  ชมย่านเก่าที่สุดของเมืองบน
                ถนนเลเหล่ย (Le Loi) มีอายุประมาณเกือบ 400 ปีมาแล้ว เป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานระหว่างอารยะธรรม จีน ญี่ปุ่น และ
                เวียดนามริมฝั่งแม่น้ำทูโบน (Tho Bon) ถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์เมืองฮอยอันที่สะพานญี่ปุ่น เกาไหลเวียน
                พร้อมกับเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกมากมายจากฮอยอัน
11.00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองดานัง (มื้อที่7) Pho Bien Restaurant หรือเทียบเท่า
13.00 น.    ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับไปยังเมืองเว้
15.30 น.    นำท่านชมและเลือกซื้อของฝากที่ตลาดดงบา ชมและเลือกซื้อของฝากนานาชนิดในราคาถูก
17.00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 3 *** หรือเทียบเท่า
18.00 น.    บริการเย็น ภัตตาคารในเมืองว้ (มื้อที่8) Cung đình Restaurant หรือ Royal Park Restaurant
19.00น.     ล่องเรือมังกร สัญลักษณ์ของเมืองเว้   พร้อมชมการแสดง ขับเว้ การบรรเลงดนตรีเฉพาะในราชสำนักเว้มีท่วงทำนองที่สง่า
                งามแสดงออกถึงทักษะด้านคีตศิลป์อันวิเศษบนเรือมังกรกลางแม่น้ำน้ำหอม และชมแสงสีที่ประดับตกแต่งเมืองเว้ ให้สวยงาม
                สมกับเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่น่าไปสัมผัสยิ่ง 

วันที่สี่        เว้-ด่านลาวบาว-สะหวันนะเขต-ตลาดอินโดจีน-มุกดาหาร                                                                               
06.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่9) เก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์ พร้อมเดินทางสู่ด่านลาวบาว
07.00 น.    นำท่านออกเดินทางกลับสู่ด่านลาวบาว และจังหวัดมุกดาหาร
11.00 น     นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกราคาถูกในดิ้วตี้ฟรี
13.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารที่เมืองพิณ(มื้อที่10)
14.00 น.    เดินทางกลับเข้าสู่สะหวันนะเขต ประเทศลาว
15.30 น.    นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว-ไทย ณ ด่านสะหวันนะเขต เข้าสู่ประเทศไทย
16.30 น.    เดินทางกลับถึงด่านจังหวัดมุกดาหาร โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

******************************************************

อัตราค่าบริการ

ราคาสำหรับ 30 ท่านขึ้นไป ท่านละ     6,900 บาท
     พักเดี่ยวเพิ่ม    3,000 บาท
 

อัตรานี้รวม     
 • ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ   
 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ไทย-ลาว-เวียดนาม  
 • ค่าที่พัก 3 คืน, อาหาร 10 มื้อ    
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ   
 • ค่าล่องเรือแม่น้ำหอม
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย   
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
อัตรานี้ไม่รวม
 • ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
 • ค่าวีซ่าลาว และเวียดนามกรณีเป็นชาวต่างชาติ
เอกสารที่จะต้องเตรียม
          หนังสือเดินทาง ( PASSPORT  ) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง เอกสารข้างต้นส่งก่อนเดินทาง 15 วัน
      
การชำระเงิน
1.    สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2.    ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3.    ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,111 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft