CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ทัวร์เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบาง บินตรงจากเชียงใหม่สู่หลวงพระบาง โปรแกรม3วัน2คืน โดยสายการบินลาว (ไปเครื่องกลับเครื่อง)
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ครบ 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที ราคา :
หลวงพระบางเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ศิลปะประเพณีอันงดงาม ความเป็นอยู่เรียบง่าย สงบตามเอกลักษณ์ชาวลาว ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบาง บินตรงจากเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ 3วัน2คืน เชียงใหม่-หลวงพระบาง-เชียงใหม่


วันแรก     เชียงใหม่ – หลวงพระบาง - พระธาตุภูสี                                                                                                                              

13.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะโดยเจ้าหน้าที่ของ เชียงราย สไมล์ ทัวร์ คอย
                อำนวยความสะดวกเรื่องเช็คอินน์ และสัมภาระ
15.30 น.  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ สู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 645
16.30 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองหลวงพระบาง มัคคุเทศก์ท้องถิ่นชาวลาว รอให้การต้อนรับ จากนั้นนำคณะ
                เดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรมคำเพชร หรือเทียบเท่า โดยรถตู้ปรับอากาศ D4D COMMUTER
17.30 น.  นำคณะชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูงซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำ
                โขงเป็นฉากหลังและอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเมื่อมองจากยอดพระธาตุพูสี จะ
                เห็นภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน
18.30 น.  บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่1) ณ ร้านอาหารเทพบุบผา
19.30 น.  นำท่านเที่ยวชมตลาดมืด Night market บริเวณนี้ ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมง
                เย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวม้ง และชาวหลวงพระบางเอง จะนำเอาสินค้าพื้นเมือง 
                อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย วางจำหน่ายตามริมถนน 
                ตั้งแต่หน้าพระราชวัง จนสุดถนนเลยทีเดียว
21.00 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง   วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางสี  - หมู่บ้านซ่างไห่ – ล่องเรือแม่น้ำฌขง - ถ้ำติ่ง 
07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
08.00 น.  นำคณะชมวัดเชียงทอง  เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
                ก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทร์ วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์
                สุดท้ายของลาว และยังใช้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ 
09.00 น.  นำคณะชมวัดวิชุน ซึ่งเป็นวัดที่มหาเจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1503 เป็นวัดที่มีความแปลกจากวัด
                อื่น ๆ ในหลวงพระบางตรงที่มีเจดีย์พระประทุม หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุเจดีย์รูปโค้ง ที่คนลาวเรียกว่า
                พระธาตุหมากโม (แตงโม)  เพราะมีลักษณะรูปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่ง 
10.30 น.  นำคณะเที่ยวชมบ้านผานม ซึ่งเป็นชุมชนไทลื้อ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้า
                มหาชีวิต ได้สู่ขอนางผมหอม ธิดากษัตริย์แห่งเมืองเชียงรุ้ง ( สิบสองปันนา ) มาเป็นพระชายา มีบริวารบ่าว
                ไพร่ติดตามรับใช้เป็นข้าราชบริพารในราชสำนักสืบต่อกันมา 10 ชั่วอายุคน จนมีจำนวนคนเพิ่มขึ้น เจ้ามหาชีวิต 
                จึงมีรับสั่งให้ออกมาตั้งบ้านเรือนอยู่รอบนอกราชวัง โดยแห่งแรกอยู่ที่บ้านเวียงนาคำ  และบ้านนาอ้อมดอย 
                ต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านผานมแห่งนี้ ปัจจุบันมีประชากรราว 200 หลังคาเรือน หญิงชาวไทลื้อที่เคยทอผ้า
                ถวายเจ้ามหาชีวิตมาก่อน ทำให้บ้านบ้านผานมมีชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมาก จึงมีการตั้งศูนย์
                หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่าง ๆ  
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) ณ ร้านอาหารป่ากล้วยมีชัย 
13.00 น.  นำคณะเดินทางถึงน้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 70 เมตร มี 2 ชั้น บางช่วงมีสายน้ำ
                ไหลตามผาคล้ายม่าน เนื่องจากเป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำที่ตกลงมามีสีใส และมีสีเขียวมรกต 
14.30 น.  นำคณะเที่ยวชมหมู่บ้านซ่างไห่ ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขงมีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้า
                โรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านลงเรือล่อง
                น้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำ
                ล่างเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน, นาก แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ จากนั้นเดินทางกลับตัว
                เมืองหลวงพระบาง 
18.30 น.  นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารมีไชยผล หลังอาหารเย็นนำท่านเที่ยวชมตลาดมืดหลวงพระ
                บางอีกครั้งเพื่อเก็บตก สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ของฝากของที่ระลึกจากหลวงพระบาง
20.30 น.  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย        
 
วันที่สาม   ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวัง  – หลวงพระบาง – เชียงใหม่                                                                       
06.00 น.  ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พาทุกท่านร่วมทำบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งทุก ๆ เช้าของวันใหม่ ใน  
                หลวงพระบางจะมีพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกเดินบิณฑบาต เป็นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยรูป 
                ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก และข้าวที่ใส่บาตรนั้น จะต้องเป็นข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนอาหารหรือ 
                กับข้าว จะไม่ใส่กันเพราะชาวบ้านเขาจะนำไปถวายที่วัดเอง 
07.00 น.  นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบาง และอิสระ ชิมกาแฟ
                โบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นที่ขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
                ต่างประเทศ 
08.30 น.  นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ โรงแรมที่พัก พร้อมทั้งเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง
09.30 น.  นำท่านชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์จะขึ้นครองราชย์
                สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว มี
                หลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะฝรั่งสวมชฎาและต่อมาเมื่อรัฐบาล 
                ลาวถูกเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทน ภายใน
                 ประกอบด้วยห้องที่ 1. เป็นห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางพุทธรูปทองสำริดสกุล
                ช่างลาวโบราณ ห้องที่ 2. เป็นห้องพิธีหรือห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาวโดย
                ช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1930 ห้องที่ 3. เป็นห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้าหา
                   ชีวิตศรีสว่างวงค์ เตรียมไว้เพื่อทำพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน 
11.00 น.  นำเดินทางไปยังสนามบินหลวงพระบาง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย บริการขนมและผลไม้แบบเช็ตบล็อก 
13.50 น.  ออกเดินทางเวลาจากสนามบินหลวงพระบาง สู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสายการบินลาวเที่ยวบินที่ QV635
14.50 น.  คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมเก็บความประทับใจ
 
********************************************************  
อัตราค่าบริการ
ราคาสำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ    15,900  บาท
     พักเดี่ยวเพิ่ม    1,500  บาท


ราคาอาจมีการ เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแรกเก็บค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน ของสายการบินนั้นๆ ทั้งนี้ควรเช็ควันเวลาการเดินทางกับบริษัทอีกครั้ง

อัตรานี้รวม 
 • ตั๋วเครื่องบินสายการบินลาว(ไปกลับ)และภาษีสนามบิน   
 • ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ   
 • ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง   
 • ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 5 มื้อ    
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ   
 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนสนามบิน ไทย – ลาว   
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสื่อสารภาษาไทย  
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
อัตรานี้ไม่รวม
 • ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
 • ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า 
เอกสารที่จะต้องเตรียม
           ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง เอกสารข้างต้นส่งก่อนเดินทาง 15 วัน
      
การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 5 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์ 
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 3 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. หากมีการยกเลิก ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถรีฟันคืนเงิน และเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 

Tag:ทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่,ทัวร์หลวงพระบาง สายการบินลาว,ทัวร์หลวงพระบาง ลาวแอร์ไลน์,ทัวร์หลวงพระบาง จากเชียงใหม่,ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน,ทัวร์เชียงใหม่ หลวงพระบาง,
ทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่,ทัวร์หลวงพระบาง สายการบินลาว,ทัวร์หลวงพระบาง ลาวแอร์ไลน์,ทัวร์หลวงพระบาง จากเชียงใหม่,ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน,ทัวร์เชียงใหม่ หลวงพระบาง
 


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,101 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft