CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
โปรแกรมใหม่ล่าสุด บินตรงเชียงรายสู่นครคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) ทัวร์คุนหมิง 3วัน2คืน (ไปเครื่องกลับเครื่อง)
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : เดินทาง 16 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที ราคา :
เส้นทางใหม่ล่าสุด สัมผัสดินแดนหลังม่านไม้ไฝ่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศดีที่สุดตลอดปี ธรรมชาติอันงดงาม และสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เส้นทาง เชียงราย-คุนหมิง-ป่าหิน-ถ่ำจิ่วเซียง-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้ โปรแกรม 3วัน2คืน

ท่องเที่ยวธรรมชาติอันงดงาม เมืองที่อากาศดีที่สุดในจีน มหานครแห่งมณฑลยูนนาน คุนหมิง
เชียงราย – คุนหมิง – ป่าหิน – ถ้ำจิ่วเซียง – วัดหยวนทง – เมืองดบราณกวนตู้ – เชียงราย
( ไป เครื่อง กลับ เครื่อง  /  3 วัน 2 คืน )

วันแรก     เชียงราย – คุนหมิง                                                                                                                                    
17.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้า
               หน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
19.10 น.   เหิรฟ้าสู่มหานครคุนหมิง เที่ยวบินที่ MU2598  (บริการอาหารเย็นบนเครื่อง)
21.25 น.   เวลาจีน(เร็วกว่าไทย 1ชั่วโมง) คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานคุนหมิงอูเจียป้า ผ่านพิธีการเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำคณะเดิน
               ทางเข้าเช้คอินน์ ณ โรงแรม KING WOLD หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   ป่าหิน – ถ่ำจิ่วเซียง – คุนหมิง                                                                                                                     
เช้า          บริการอาหารเช้า(มื้อที่1) ณ ห้องอาหารของที่พักหลังอาหารนำท่านชมอุทยานป่าหินซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิม
               สถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทร  กว้างเวิ้งว้างมาก่อนและก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้นแต่จากการผันแปรของพื้นผิว
               โลกจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้นซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270ล้านปีจึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงาม
               ตามธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2)  ณ ห้องอาหารหลังอาหารนำท่านเดินทางเข่าสู่ตัวเมือง ระหว่างทางนำท่านชมหยกงามของ
               เมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านเดิน
               ทางไปชมถ่ำจิ่วเซียง ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตต่างๆ นำท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา
               ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อม นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชม ความงามของทิวทัศน์รอบๆ ถ้ำในถ้ำแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนั่ง
               เรือชมความสวยงามของช่องแคบชั่งอินเสีย ทั้งสองข้างเป็นหน้าผาที่มีความสูงถึง 150 กว่าเมตร ส่วนที่สองจะเป็นถ้ำธรรมชาติ
               ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่าน้อยในสมัยก่อนส่วนที่สามจะเป็นถ้ำน้ำ ในถ้ำประกอบด้วยน้ำตกตัวเมียและตัวผู้อยู่ด้วยกัน
               สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง จากนั้นนำท่านได้แวะชมโรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำ
               เส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด จากนั้นนำท่านผ่อนคลายด้วยการนวด
               ฝ่าเท้าแช่ยาสมุทรไพรที่ร้านเป่าฟูหลิง “บัวหิมะ”
ค่ำ           บริการอาหารค่ำ (มื้อที่3) ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้ – Shopping – เชียงราย                                                                              
07.00 น.   บริการอาหารเช้า(มื้อที่4) ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นเดินทางไปชมความงามของวัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
               และใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและ  มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปีแต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมายภายในศาล
               มีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ได้
               อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้อาทิเช่นโบสถ์ไทยและพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีไทย-จีน
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ภัตราคาร
13.00 น.   นำคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนครคุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่อง
               เที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลาย มีให้เลือกซื้อ และเลือกชมมากมาย อีกทั้งยังเป็น
               ลานอเนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุนหมิงจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ เมืองโบราณกวนตู้
               สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน โดยส่วนกลางของลานเอนกประสงค์ได้
               มีการสร้างเจดีย์แบบธิเบต และส่วนบริเวณด้านหลังของเมืองโบราณกวนตู้ จะเป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณ
               กวนตู้ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อน ที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่
               อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน อิสระเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
15.00 น.   สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางไปยัง สนามบินอูเจียป้า คุนหมิง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
17.55 น.   ออกเดินทางจากคุนหมิงสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ MU 2597
18.20 น.   คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิ์ถาพ พร้อมเก็บความประทับใจ

***********************************************************************************  
อัตราค่าบริการ
ราคาสำหรับ 16 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละละ  22,900  บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม    2,500  บาท
อัตรานี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เชียงราย-คุนหมิง-เชียงราย   
ภาษีสนามบินระหว่างประเทศ   
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ   
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบธรรมดาสี่วันทำการ)   
ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 5 มื้อ   
ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ   
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย   
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
ค่าภาษีต่างๆ(ถ้ามี) 
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  
การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
• สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการขอวีซ่า
• ชำระทั้งหมด หรือชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 7 วัน ก่อนเดินทาง
การยกเลิก
• กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านมัดจำแล้ว
• กรณียกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่านเอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า
• หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)
• รูปถ่ายสีพื้นขาวหรือฟ้า หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายภายใน 6 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ
หมายเหตุ : ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ชาหลงจิ่ง, เก๊กฮวย ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,093 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft