CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ชมความงามแห่งสายน้ำโขง พักผ่อน Shopping โครงการคิงส์โรมัน
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : สอบถาม ราคา :
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน เที่ยวชมความงามแม่น้ำโขง Shopping เกาะดอนซาว(ลาว) พักผ่อนอิสระบนอภิมหาโครงการคิงส์โรมัน
ท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว เมืองใหม่ นครราชาแห่งโรมัน
โครงการมหาอาณาจักรแห่งความบันเทิงครับวงจร !! คิงส์โรมัน !!

วันแรก เชียงแสน – คิงส์โรมัน                                                                                                                                    
10.00 น. ต้อนรับคณะ ณ ท่าเรือสามเหลี่ยมทองคำ จากนั้นนำคณะนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่ อาณาจักรคิงส์โรมัน : ตั้งอยู่ประเทศลาว บน
             พื้นที่ ที่ถูกพัฒนากว่า 5,168.75 ไร่ที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ระยะเวลาสัมปทานได้รับเพิ่มเป็น 99 ปี จากเดิม 75 ปีจาก
             รัฐบาลลาว เพื่อสร้างเป็นแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟขนาด 36 หลุม สนามบิน ฯ ผ่านพี
             การผ่านแดนเข้าลาวเรียบร้อยแล้ว นำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรมจินมู่เหมิน (สวนดอกงิ้ว)ระดับ 4 ดาว ที่มีห้องพักรองรับนัก
             ท่องเที่ยวถึง 630 ห้อง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมอาหารหอประชุมและสร้างไว้รับรองแขกผู้บริหารโครงการซึ่งสร้างได้สวยงาม
             และหรูหราแต่ล่ะห้องประดับด้วยทองคำ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่1) ณ ห้องอาหารที่คาสิโน (แบบบุฟเฟต์)
13.00 น. นำคณะเดินทางไปยังวัดดอนสวรรค์พัฒนา ซึ่งเป็นวัดที่มีพระธาตุเก่าแก่ และพระพุทธรูปซึ่งขุดพบบริเวณพระธาตุจากนั้นนำ
             คณะเที่ยวชมเกาะดอนซาว เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอ ไม้แกะสลลักฯ เหล้า บุหรี่ 
16.30 น. เดินทางกลับมายังที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกช๊อปปิ้งหรือเสี่ยงโชคกันตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย 
             (บริเวณหน้าโรงแรมเวลา 19.30 น. จะมีน้ำพุดนตรี)

วันที่สอง คิงส์โรมัน – สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงแสน                                                                                                     
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารที่คาสิโนโครงการคิงส์โรมัน
08.00 น. นำคณะออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่งไทย ขณะล่องเรือนำท่านล่องเรือชมความงามของ 3 ประเทศ
09.00 น. คณะเดินทางถึงฝั่งไทยที่สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสนโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ

******************************************************************************* 
อัตราค่าบริการ
ราคาสำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท
ราคาสำหรับ 15 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,700 บาท
ราคาสำหรับ 30 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท

อัตรานี้รวม
- ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว 
- ค่าที่พัก 1 คืน, อาหาร 3 มื้อ
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย

อัตรานี้ไม่รวม
- ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ

หมายเหตุ 

ส่งชื่อ-นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ทางอีเมล์หรือทางแฟกซ์ มาล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วัย

การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ 
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่ามัดจำทั้งหมด


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,105 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft