CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยววังเวียงชมธรรมชาติริมน้ำซอง เที่ยวเมืองหลวงเวียงจันทน์ (ไปเรือกลับรถ)
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : สอบถาม ราคา :

ล่องเรือทัวร์หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง จากเชียงของ

ทัวร์หลวงพระบาง เชียงราย

ล่องเรือเชียงของ หลวงพระบาง

เที่ยวหลวงพระบาง ล่องเรือ

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง แม่น้ำโขง

แพ็จเก็จทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำโขง

ทัวร์เมืองหลวงพระบาง
ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำโขงเชียงของ –  สู่เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม – วังเวียงเมืองธรรมชาติริมแม่น้ำซอง – เวียงจันทน์เมืองหลวง – หนองคาย ทัวร์ 4 วัน 3 คืน

ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบาง นครเวียงจันทน์
เชียงของ  – ล่องแม่น้ำโขง – หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย
4 วัน 3 คืน ( ไปเรือ กลับ รถ )


วันแรก     เชียงของ - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ปากแบ่ง - หลวงพระบาง                                                                                
06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ที่ อ.เชียงของ  จากนั้นนำท่านลงเรือที่ท่าเรือ  เพื่อขึ้นเรือใหญ่ที่ท่าเรือห้วยทรายเมื่อทุกท่านขึ้น
              เรือใหญ่เรียบร้อยแล้ว ทีมงานนำท่านออกเดินทางล่องแม่น้ำโขง ลงใต้ผ่านบ้านปากทา ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำโขง 
              และน้ำทา ที่ไหลลงมาจากเมืองหลวงน้ำทาและเป็นจุดตรวจเช็คเรือที่แล่นขึ้น/ลง ในลำน้ำโขงตอนบน ของประเทศลาว จุดนี้
              ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านท่าด่าน
12.00 น.  คณะเดินทางถึงปากแบง  บริการอาหารมื้อเที่ยง(มื้อที่1) ท่ามกลางบรรยากาศสองฝั่งโขง
17.00 น.  คณะเดินทางมาถึง เมืองหลวงพระบาง นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมวิชุนนำโชค
18.00 น.  หลังจากที่พักผ่อนและหายเหนื่อยจากการเดินทางแล้ว บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่2)จากนั้นนำท่านเที่ยวชมตลาดค่ำ ( Night
              market ) บริเวณนี้ทางการลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่มก็จะมีชาวพื้นเมืองเช่น ลาวสูง ลาวเทิ่ง
              ลาวม้งและชาวหลวงพระบางเอง จะนำเอาสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน
              ไม้แกะสลักและสินค้าอื่นๆ อีกมากมายวางจำหน่ายตามริมถนน ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนนเลยทีเดียวจากนั้นได้เวลากลับ
              เข้าที่พัก

วันที่สอง   ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางสี – พระราชวัง -พระธาตุภูสี           
06.00 น.  ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พาทุกท่านร่วมทำบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งทุกๆ เช้าของวันใหม่ในหลวงพระบางจะมีพระ
              สงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ออกเดินบิณฑบาตเป็นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนักและข้าวที่ใส่
              บาตรนั้นจะต้องเป็นข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนอาหารหรือ กับข้าว จะไม่ใส่กันเพราะชาวบ้านเขาจะนำไปถวายที่วัดจากนั้นนำ
              ท่านวัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่ของเมืองหลวงพระบางสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนหน้าที่จะย้าย
              เมืองหลวงไปนครเวียงจันทร์วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่าง วัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว และยังใช้เป็นที่เก็บ
              อัฐิของเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงค์ อีกด้วย
07.00 น.  จากนั้นบริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารเช้านำท่านชมวัดวิชุน ซึ่งเป็นวัดที่มหาเจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้าง
              ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1503 เป็นวัดที่มีความแปลกจากวัดอื่นๆ ในหลวงพระบาง ตรงที่มีเจดีย์พระประทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระ
              ธาตุเจดีย์รูปโค้งที่คนลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม(แตงโม)เพราะมีลักษณะรูปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่งที่พระนางพันตีนเชียง
              พระมหาอัครมเหสีโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1514 แต่ปีค.ศ.1914 พระธาตุหมากโมได้พังทลายลงบางส่วนเจ้ามหาชีวิตสว่าง
              วงค์และชาวหลวงพระบางจึงร่วมกันบูรณะพระธาตุแห่งนี้ การซ่อมแซมครั้งนั้นได้พบวัตถุมีค่ามากมาย อาทิเช่น พระพุทธรูป
              ทองคำ เงิน และทองคำสำริดพระพุทธรูปแกะสลักทองคำจากแก้วและอัญมณี รวมทั้งวัตถุทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
              ศิลปะวัฒนธรรมในช่วงศตวรรตที่ 15 และ16 อีกเป็นจำนวนมาก พระราชวังเจ้าชีวิต สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ก่อนที่เจ้ามหา
              ชีวิตศรีสว่างวงค์จะ ขึ้นครองราชสมบัติ 1 ปีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกฝรั่งเศสมีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศส
              และลาวมีหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้างจึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะฝรั่งสวมชฎา และต่อมาเมื่อรัฐบาลลาวถูก
              เปลี่ยนแปลงการปกครองสถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทนภายในประกอบด้วยห้องที่1.เป็นห้อง
              ฟังธรรม จัดแสดงธรรมไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางพุทธรูปทองสำริดสกุลช่างลาวโบราณ ห้องที่2. เป็นห้องพิธีหรือห้อง
              รับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ วิถีชีวิตชาวลาวโดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1930 ห้องที่3.เป็นห้องท้องพระโรง
              ประดับกระจกบนพื้นสีทองเป็นห้องที่เจ้าชีวิตศรีสว่างวงค์ เตรียมเพื่อทำพิธีราชาพิเษกแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อน
12.00 น.  รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่4)  ณ ร้านอาหาร
13.00 น.  เที่ยวชมบ้านผานมซึ่งเป็นชุมชนไทลื้อที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ผู้เฒ่า ผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิตล้านนาได้สู่ขอ
              นางผมหอมธิดากษัตริย์แห่งเมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)มาเป็นพระชายามีบริวารบ่าวไพร่ติดตามรับใช้เป็นข้าราชบริพารในราช
              สำนักสืบต่อกันมา10 ชั่วอายุคนจนมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นเจ้ามหาชีวิตจึงมีรับสั่งให้ออกมาตั้งบ้าน เรือนอยู่รอบนอกราชวังโดยแห่ง
              แรกอยู่ที่บ้านเวียงนาคำ,บ้านนาอ้อมดอย ต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านผานมนี้ ปัจจุบันมีประชากรราว 200 หลังคาเรือนหญิงชาว
              ไทลื้อที่เคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตมาก่อนทำให้บ้านบ้านผานมมีชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมากจึงมีการตั้งศูนย์
              หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่างๆ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปเที่ยวน้ำตก
              กวางสีเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 70 เมตรมี 2 ชั้น บางช่วงมีสายน้ำไหลตามผาคล้ายม่าน เนื่องจากเป็น
              น้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำที่ตกลงมามีสีใสและมีสีเขียวมรกตจากนั้นนำท่านขึ้นเที่ยวยอดภูสีนมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาภูสีมี
              ความสูงประมาณ150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางสวยงามและร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือ
              ดอกลั่นทมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว  ที่จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วง ฤดูร้อน และยอดเขานี้ยังสามารถมองเห็นวิวทัศนีย์
              ภาพของเมืองหลวงพระบางยามเย็น
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่5)ณ ร้านอาหารในบรรยากาศบายสีสู่ขวัญแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน เสร็จแล้วพาเที่ยวชมแสงสี
              ยามราตรีของเมืองหลวงพระบาง ก่อนกลับสู่โรงแรมที่พัก    

วันที่สาม      หลวงพระบาง  -  กิ่วกระจำ – พูคูน – กาสี – วังเวียง                                                                                   
06.00 น.  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง (ระยะทาง 216 กม.) เส้น
              ทางเป็นเส้นทางภูเขา คดโค้งเยอะหน่อย ชมไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ วิวทิวทัศน์สองข้างทางสวยครับ ผ่าน
              บ้านกิ่วกระจำ ผ่าน บ้านพูคูน
12.00 น.  เดินทางถึงพูเพียงฟ้า แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) หลังอาหารเที่ยงออกเดินทางต่อ ผ่าน บ้านกาสี
15.00 น.  คณะเดินทางถึงวังเวียง นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า พักผ่อนกับธรรมชาติอันสวยงามยามเย็นและอากาศ
              เย็นสบายตลอดทั้งปี มีแม่น้ำซองและเทือกเขาสูง จนได้สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว นำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
              ของชาววังเวียง ริมลำน้ำซอง พักผ่อน จากนั้นนำคณะชมความงามที่ ถ่ำจัง(จัง แปลว่า เย็นหรือหนาว) ถ้ำจัง นี้เคยเป็นที่ซ่อน
              ของคณะปฎิวัติของลาว ชมบรรยากาศงดงามภายในถ่ำ
19.00 น.  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่าน ท่องราตรีเมืองวังเวียง ซึ่งบรรยากาศคล้ายกับเมืองปาย สมควรแก่เวลาพัก
              ผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สี่         วังเวียง – เวียงจันทน์ – หอพระแก้ว – วัดพระธาตุหลวง – ประตูชัย – ตลาดเช้า – หนองคาย                            
06.00 น.  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ (ระยะทาง156 กม.) นำท่าน
              เที่ยวชมเมืองและศาสนสถานที่สำคัญของเมืองหลวงลาวชม หอพระแก้ว อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และนำท่าน
              นมัสการ วัดพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว
12.00 น.  บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเวียงจันทน์ (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัยสถาปัตยกรรมทีผสมผสาน
              ศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงข้าราชการและ
              พลเรือนที่เสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน และนำท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ ตลาดเช้าเวียงจันทน์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ
              เหล้า ไวน์ เครื่องเงิน ผ้าไหม ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าทุกอย่าง
16.00 น.  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางข้ามกลับสู่ฝั่งไทย ที่จังหวัดหนองคายโดยสวัสดิ์ภาพ


อัตราค่าบริการ

สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป ท่านละ  8,900  บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม    3,500  บาท

 

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าเรือล่องแม่น้ำโขงห้วยทรายหลวงพระบาง

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่าที่พัก 3 คืน, อาหาร 10 มื้อ

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว

ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ   

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย

ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

 

เอกสารที่จะต้องเตรียม

หนังสือเดินทาง ( PASSPORT  ) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ

3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,089 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft