CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรม 4วัน3คืน เส้นทางไปรถกลับรถ เริ่มและจบโปรแกรมที่อำเภอเชียงของ ครบ 9 ท่านเดินทางได้ทันที
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ครบ 9 ท่านกำหนดวันเดินทางได้ทันที ราคา :
ทัวร์หลวงพระบาง 4วัน3คืน เส้นทาง เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง-อุดมไชย-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ ไปรถกลับรถ กับทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางทัวร์หลวงพระบาง ครบ 9 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที
ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบาง
เชียงของ – ห้วยทราย – อุดมไชย – หลวงพระบาง – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย
4 วัน 3 คืน ( ไปรถ กลับ รถ )

วันแรก    เชียงของ – ห้วยทราย – อุดมไชย – หลวงพระบาง                                                                                         
07.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่าน
               นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้นออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ
               ผ่านเมืองห้วยทราย และเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถี
               ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวรวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์
12.00 น.   คณะเดินทางถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่1) ณ ร้านอาหารครัวไท หลังอาหารเที่ยงนำคณะออกเดินทางต่อสู่
               หลวงพระบาง ผ่านเมืองอุดมไชย
19.00 น.   คณะเดินทางมาถึง เมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเย็นนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม
               วิชุนนำโชค หรือเทียบเท่าในหลวงพระบาง หลังจากที่พักผ่อนและหายเหนื่อยจากการเดินทางเรียบร้อยแล้ว นำท่านเที่ยวชม
               ตลาดค่ำ ( Night market ) บริเวณนี้ ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพื้น
               เมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวม้ง และชาวหลวงพระบางเอง จะนำเอาสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น
               เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก และสินค้าอื่น ๆอีกมากมาย วางจำหน่ายตามริมถนน ตั้งแต่หน้าพระราชวัง จนสุดถนนเลยทีเดียว จาก
               นั้นได้เวลากลับสู่ที่พัก

วันที่สอง  ตักบาตรข้าวเหนีบว – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางสี – พระราชวัง -พระธาตุภูสี            
06.00 น.   ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พาทุกท่านร่วมทำบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งทุก ๆ เช้าของวันใหม่ ในหลวงพระบางจะมี
               พระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกเดินบิณฑบาต เป็นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก และ
               ข้าวที่ใส่บาตรนั้น จะต้องเป็นข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนอาหารหรือกับข้าว จะไม่ใส่กันเพราะชาวบ้านเขาจะนำไปถวายที่วัด
07.00 น.   จากนั้นบริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารป่ากล้วยมีชัยเสร็จจากมื้อเช้าแล้ว นำท่านชม วัดเชียงทอง  เป็นวัดหลวงคู่บ้าน
               คู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทร์ วัดนี้ได้รับ
               การอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว และยังใช้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ อีก
               ด้วยพาทุกท่านเที่ยวชมวัดวิชุน ซึ่งเป็นวัดที่มหาเจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1503 เป็นวัดที่มีความแปลกจากวัด
               อื่น ๆ ในหลวงพระบาง ตรงที่มีเจดีย์พระประทุม หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุเจดีย์รูปโค้ง ที่คนลาวเรียกว่าพระธาตุหมาก
               โม ( แตงโม)  เพราะมีลักษณะรูปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่ง ที่พระนางพันตีนเชียง พระมหาอัครมเหสีโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี
               ค.ศ. 1514 แต่ถึงปี ค.ศ. 1914 พระธาตุหมากโม ได้พังทลายลงบางส่วน  เจ้ามหาชีวิตสว่างวงค์ และชาวหลวงพระบาง จึงร่วม
               กันบูรณะพระธาตุแห่งนี้ จากการซ่อมแซมครั้งนั้นได้พบวัตถุมีค่ามากมาย อาทิเช่น พระพุทธรูปทองคำ เงิน และทองคำสำริด
               พระพุทธรูปแกะสลัก ทองคำจากแก้ว และอัญมณี รวมทั้งวัตถุทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จากนั้นไปเที่ยวบ้านผานม ซึ่งเป็น
               ชุมชนไทลื้อ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิตแห่งล้านนา ได้สู่ขอนางผมหอม ธิดา
               กษัตริย์แห่งเมืองเชียงรุ้ง ( สิบสองปันนา ) มาเป็นพระชายา มีบริวารบ่าวไพร่ติดตามรับใช้เป็นข้าราชบริพารในราชสำนักสืบต่อ
               กันมา 10 ชั่วอายุคน จนมีจำนวนคนเพิ่มขึ้น เจ้ามหาชีวิตจึงมีรับสั่งให้ออกมาตั้งบ้านเรือนอยู่รอบนอกราชวัง โดยแห่งแรกอยู่ที่
               บ้านเวียงนาคำ  และบ้านนาอ้อมดอย ต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านผานมแห่งนี้ ปัจจุบันมีประชากรราว 200 หลังคาเรือน หญิง
               ชาวไทลื้อที่เคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตมาก่อน ทำให้บ้านบ้านผานมมีชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมาก จึงมีการ
               ตั้งศูนย์หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่าง ๆ 
12.00 น.   รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่4)  ณ ร้านอาหารมีชัยผล
13.00 น.   นำทุกท่านออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 70 เมตร มี 2 ชั้น บางช่วงมีสายน้ำ
               ไหลตามผาคล้ายม่าน เนื่องจากเป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำที่ตกลงมามีสีใส และมีสีเขียวมรกต จากนั้นนำท่านชมพระราชวัง
               เจ้ามหาชีวิต  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์จะขึ้นครองราชสมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดย
               สถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว มีหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง จึงถูก
               เปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะฝรั่งสวมชฎาและต่อมาเมื่อรัฐบาลลาวถูกเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนให้
               เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทน ภายในประกอบด้วยห้องที่ 1. เป็นห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวง
               พระบางพุทธรูปทองสำริดสกุลช่างลาวโบราณ ห้องที่ 2. เป็นห้องพิธีหรือห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาว
               ลาวโดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1930 ห้องที่ 3. เป็นห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้าหาชีวิต
               ศรีสว่างวงค์ เตรียมไว้เพื่อทำพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อนจากนั้นนำท่านขึ้นเที่ยว  ยอดภู
               สีนมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาภูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางร่มรื่นไป
               ด้วยดอกจำปา หรือดอกลั่นทม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว  ที่จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน และยอดเขานี้ท่านยัง
               สามารถมองเห็นวิวทัศนีย์ภาพของเมืองหลวงพระบางได้รอบด้าน
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่5) ณ ร้านอาหารป่ากล้วยมีชัยในบรรยากาศประเพณีบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
               หลวงพระบาง(บายศรีสู่ขวัญสำหรับคณะ35ท่านขึ้นไป)โขงเสร็จแล้วพาเที่ยวชมแสงสียามราตรีของหลวงพระบาง

วันที่สาม   หลวงพระบาง  -  ล่องเรือแม่น้ำโขง – บ้านซ่างไห่ – ถ้ำติ่ง – อุดมไชย  – หลวงน้ำทา                                         
06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ที่โรงแรม อำลาหลวงพระบางนำคณะลงเรือเพื่อเที่ยวชมบ้านซ่างไห ( ช่างไห)เป็นหมู่บ้านที่มี
               อาชีพการต้มเหล้าขาย ที่มีประวัติการต้มเหล้ามานานกว่า 600 ปี ว่ากันว่าเหล้าที่นี่มีรสชาติดีมาก จากนั้นล่องแม่น้ำโขง ชมถ้ำ
               ติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติ ที่มีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อีกที่หนึ่ง และชมพระพุทธรูปไม้แกะสลัก
               หลาบพันองค์ซึ่งชาวเรือนำมาไว้ในถ้ำ จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงน้ำทาตามเส้นทางเดิม
12.00 น.   เดินทางถึงเมืองอุดมไชย รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
13.00 น.   ออกเดินทางสู่เมืองหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา
16.00 น.   คณะเดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา นำทุกท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม หวงจิน หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารเย็น
               (มื้อที่8) ที่ร้านอาหารหลังอาหารเที่ยวชมตลาดมืดหลวงน้ำทา
                  
วันที่สี่        หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ                                                                                                           
06.00 น.   ตื่นเช้า เก็บสัมภาระเรียบร้อย เที่ยวชมตลาดเช้า ชมพระธาตุหลวงน้ำทา พระธาตุ คู่บ้านคู่เมืองของหลวงน้ำทา แล้วกลับรับ
               ประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) จากนั้นนำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองห้วยทราย 
12.00 น.   เดินทางถึงห้วยทราย จากนั้นบริการมื้อเที่ยง (มื้อที่10) จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ตลาดห้วยทราย
15.00 น.   เดินทางกลับข้ามสู่เมืองไทย ที่อำเภอเชียงของ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมเก็บความประทับใจ
********************************************************  
อัตราค่าบริการ
            ราคาสำหรับ 9 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ  8,900  บาท
     พักเดี่ยวเพิ่ม    2,000  บาท

อัตรานี้รวม   
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ   
อาหาร 10 มื้อ,ค่าที่พัก 3 คืน   
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ   
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว   
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย   
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า
ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าวีซ่าลาวสำหรับชาวต่างด้าว  
เอกสารที่จะต้องเตรียม
-หนังสือเดินทาง ( PASSPORT  ) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
-หากไม่ต้องการใช้ PASSPORT  ในการเดินทาง ท่านสามารถใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ  พร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ
 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท
-เอกสารข้างต้นส่งก่อนเดินทาง 15 วัน
การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด
*******************************************************************************
Tag : ทัวร์หลวงพระบาง,ท่องเที่ยวหลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง เชียงของ,ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,080 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft