CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
เส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ ทัวร์วัฒนธรรม2แผ่นดิน ลาว-เวียดนาม เชียงของ ห้วยทราย อุดมไชย เดียนเบียนฟู
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : สอบถาม ราคา :
เส้นทางใหม่ปี 55 กับเส้นทางท่องเที่ยว 2 ประเทศผ่านเส้นทางการค้าการลงทุนสายใหม่เชื่อมต่ออินโอจีน จากลาวสู่เวียดนามเหนือเดียนเบียนฟู เส้นทางห้วยทราย-หลวงน้ำทา-อุดมไชย-พงสาลี-เดียนเบียนฟู โปรแกรมทัวร์ 5วัน4คืน กับเชียงราย สไมล์ ทัวร์

                           ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม 2 ประเทศ ลาว-เวียดนาม
                     เส้นทาง ทัวร์เชียงของ ห้วยทราย อุดมไชย เมืองขวา เดียนเบียนฟู
                                            ไปรถกลับรถ (5วัน4คืน)
 

วันแรก    เชียงของ –ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – อุดมไชย – เมืองขวา                                                                            
เช้า        คณะพบกันที่ห้องอาหารโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ รับประทานอาหารเช้า จากนั้น นำคณะไปยังด่านตรวจคนเข้า
             เมือง ผ่านพิธีการเรียบร้อยแล้ว นำท่านนั่งเรือข้ามฝากสู่สปป.ลาว ที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว จากนั้นนำคณะออกเดินทาง
             โดยรถตู้ปรับอากาศ ผ่านเมืองห้วยทราย สู่เมืองหลวงน้ำทา บนเส้นทางถนนสายใหม่ R3A ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิว
             ทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นธรรมชาติ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ
เที่ยง      คณะเดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย       ออกเดินทางต่อไปยังเมืองอุดมไชย คณะเดินทางผ่านสามแยกนาเตยเลี้ยวขวาสู่อุดมไชย (หากเลี้ยวซ้ายจะไปยังด่านพรมแดน
             ลาว/จีน ที่บ่อเต็น) เส้นทางจากสามแยกนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ผ่านเมืองอุดมไชยเข้าสู่เมืองขวา แขวงพงสารี เมืองขวาเป็นเมือง
             ชุมทาง ระหว่างแขวงอุดมไชย และเดียนเบียนฟู มีลำน้ำอูคั้นไม่มีสะพานข้ามลำน้ำ นักท่องเที่ยวและชาวบ้านต้องข้ามฝั่งโดย
             แพขนานยนต์ เมืองขวาเป็นเมืองที่สงบและเรียบง่าย จากนั้นนำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรมเสินนารี่ (ทีวี น้ำอุ่น ไม่มีแอร์เนื่อง
             จากอากาศที่นี้เย็นสบายใกล้ลำน้ำอู)
เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำอูกับบรรยากาศอันสวยงามห ลังอาหารเดินเล่นเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเมือง
             ขวายามค่ำ คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง    เมืองขวา-เดียนเมียนฟู-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - สุสานนักรบ - ป้อมปราการ A1 - ฐานทัพฝรั่งเศส                  
เช้า        หลังจากรับประทานทานอาหารเช้า (มื้อที่3) เรียบร้อยแล้ว ข้ามฝั่งโดยใช้เรือข้ามฝากออกเดินทางผ่านเมืองใหม่ เส้นทางนี้
             กำลังก่อสร้าง บางจุดต้องนำรถผ่านลำห้วยที่ตัดถนนใช้เวลาเดินทางประมาณ2-3ชั่วโมงก็จะถึงด่านสบพูนของลาว หลังจากนั้น
             ไปที่ด่านเวียดนามเรียกว่า ด่านไตตราง หลังจากทำพิธีการเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่เมืองเดียนเบียนฟู ใช้เวลาจากด่านถึงตัว
             เมืองประมาณ1ชั่วโมงในระยะทาง35กิโลเมตร เดียนเบียนฟูเป็นจังหวัดหนึ่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ห่าง
             จากกรุงฮานอยประมาณ 480 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกห่างจากชายแดนประเทศลาวเพียง 35 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบ
             ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง และเป็นสมรภูมิรบอันลือลั่นในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งแรก (พ.ศ. 2489 - 2497) ซึ่งเป็นการสู้รบ
             ระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับกองทัพฝ่ายต่อต้านการครอบครองของชาวเวียดนาม นำโดยโฮจิมินห์ ที่เรียกว่ากองทัพเวียดมินห์
             การสู้รบครั้งนี้สิ้นสุดด้วยการพ่ายแพ้อย่างไม่น่าเชื่อของกองทัพฝรั่งเศส ที่มีทั้งกำลังคนและอาวุธทันสมัยกว่า
เที่ยง      คณะเดินทางถึง เดียนเบียนฟู รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร
บ่าย       นำคณะเที่ยวชมชมหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ “เจียน ทั่ง ลิด ซือ” หรือ ชัยชนะแห่งประวัติศาสตร์ เดียน เบียน ฟู ซึ่งจัดแสดง
             เกี่ยวกับอาวุธสงครามของทหารเวียดนาม และ ทหารฝรั่งเศส ชมรูปปั้นจำลองท่านโฮจิมินส์ และ นายพล โบ เหงียน เกี๊ยบ ผู้นำ
             ทหารของเวียดนาม ชมป้อมปราการ Phu An Nan หรือ A1 ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฝรั่งเศสที่มีการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงในสมัย
             สงคราม เวียดนาม จากนั้นข้ามฝั่งไปยัง สุสานนักรบวีรชนเวียดนาม ชมฐานบัญชาการรบของฝรั่งเศสของนายพันเอกเดอ กัสตรี
             ผู้บัญชาการ ภายหลังเวียดนามยึดคืนได้จากฝรั่งเศส และต้องยอมแพ้ต่อทหารเวียดนามก่อนมีการโบกธงประกาศชัยชนะใน
             สงครามครั้งนี้ ชมอนุสาวรีย์วีรชน “ สู้เพื่อชัยชนะ ” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางใจเมือง เดียน เบียน ฟู
เย็น        รับประทานอาหาร (มื้อที่5) จากนั้นเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม เมืองแถน MOUANG THAN HOTEL ระดับ 4 ดาว อิสระพักผ่อน
             ตามอัธยาศัย

วันที่สาม    ตลาดเช้า - เมืองฟรัง (ฐานบัญชาการทหารเวียดนาม) – วัดหว่างกงเจิ๊ด - หมู่บ้านชนเผ่าไทดำพร้อมการแสดง   
เช้า         รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าและวิถีชีวิตของชาวเดียนเบียนฟู คณะ
              ออกเดินทางไปยังเมืองฟรัง ( Muong Phang Hamlet ) ชมค่ายเดียนเบียนฟู ซึ่งในอดีต เคยเป็นฐานบัญชาการรบ ของนายพล
              โบ เหงียน เกี๊ยบร่วมกับทหารและนักรบประชาชน ในปัจจุบันทางรัฐบาล ได้จัดสร้างและรักษาไว้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
              ประวัติศาสตร์( ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร )
เที่ยง       เดินทางกลับสู่ตัวเมืองรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ร้านอาหาร
บ่าย        จากนั้นเดินทางสู่วัด หว่างกวงเจิ๊ด วัดเดียว ที่มีอยูในเดียนเบียนฟู สร้างประมาณในปี 1748 ในอดีตบริเวณนี้เมื่อประมาณ ปี
              ค.ศ.1739 – 1769 หรือประมาณสามร้อยกว่าปี ชนเผ่าไทบิง ( ชาวเวียดนามพื้นเมืองเดิม ) ที่เป็นชนพื้นเมืองร่วมมือกับชนเผ่า
              ไทดำ คือท้าวง่าย และท้าวแข่ง ใช้เป็นที่มั่น สร้างเป็นป้อมปราการ เมื่อ ปี ค.ศ. 1758 – 1762 ในการขับไล่ผู้รุกราน ( จีนฮ่อ )
              สงครามครั้งนั้นเรียกว่า “ ศึกแซง ” สามารถปลดปล่อยเป็นอิสระได้ ทางรัฐบาล และ ประชาชน ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานไว้
              เป็นที่ระลึก มีการจัดงานรำลึกในวันปีใหม่สากล และปลดปล่อย เวียดนาม ทุกๆปี
เย็น         นำคณะ เดินทางไปยังหมู่บ้านชนเผ่าไทดำ หมู่บ้านเพียงเลย ( ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ) เข้าสุ่หมู่บ้าน
              รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่9) แบบขันโตกไทดำ พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง ถึงเวลาสมควรกลับสู่โรงแรมอิสระพัก
              ผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่      เดียนเบียนฟู-อุดมไชย                                                                                                                                
เช้า         หลังอาหารเช้า (มื้อที่10) ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางกลับโดยเส้นทางเดิม ผ่านเดียนเบียนฟู
เที่ยง       คณะเดินทางถึงเมืองขวา  (รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่11) ณ ร้านอาหาร
บ่าย        คณะเดินทางถึงเมืองอุดมไชย จากนั้นนำคณะเที่ยวชม พูพระธาตุ (พระธาตุสีทองตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง) ซึ่งเป็น ศาสน
              สถานที่สำคัญของชาวลาวและเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบเมือง ท่ามกลางการถูกล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน
              จากนั้นชมวัดสินจงแจ้ง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมือง วัดสินจงแจ้งที่นักท่องเที่ยวน่าจะไปเที่ยวชมอีกที่หนึ่ง มีพระพุทธรูป
              หลายสมัย จุดเด่นอยู่ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านนอกของอุโบสถเป็นภาพวาดของชาวคอเคเชียน ผู้ชายจมูกโตมีหนวดเครา
              น่าจะเป็นคนฝรั่งเศสหรือไม่ก็ฮอลันดาที่เข้ามาอยู่ในลาวในยุคแรกๆ
เย็น         นำเข้าพักที่เมืองอุดมไชยที่โรงแรมโชคชัยคำ(แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
              รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่12) จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า    อุดมไชย-หลวงน้ำทา-เชียงของ                                                                                                                   
เช้า         รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่13) เสร็จแล้ว เดินเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวอุดมไชยที่ตลาดเช้าอุดมไชยก่อนออกเดินทางกลับ
เที่ยง       เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่14) ณ ร้านอาหาร
16.00 น.  ถึงห้วยทราย เที่ยวชมตลาดอินโดจีน ชมสินค้าจากจีนอาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า รองเท้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ จาก
              นั้นนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลาว/ไทย แล้วข้ามฝากสู่อำเภอเชียงของประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ
……………………………………………………………………………………….

 
 
อัตราค่าบริการ

ราคาสำหรับ 16 ท่านขึ้นไป ท่านละ     11,900 บาท
     พักเดี่ยวเพิ่ม    3,000 บาท
 

อัตรานี้รวม     
 • ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ   
 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ไทย-ลาว-เวียดนาม  
 • ค่าที่พัก 4 คืน, อาหาร 14 มื้อ    
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ   
 • อาหารเย็นขันโตกไทดำ พร้อมการแสดงวัฒนธรรม
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย   
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
อัตรานี้ไม่รวม
 • ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
 • ค่าวีซ่าลาว และเวียดนามกรณีเป็นชาวต่างชาติ
เอกสารที่จะต้องเตรียม
          หนังสือเดินทาง ( PASSPORT  ) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง เอกสารข้างต้นส่งก่อนเดินทาง 15 วัน
      
การชำระเงิน
1.    สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2.    ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3.    ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด

     


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,110 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft