CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง บินตรงจากเชียงใหม่ โดยสายการบิน MU
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : สอบถาม ราคา :
สัมผัสดินแดนหลังม่านไม้ไฝ่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศดีที่สุดตลอดปี ธรรมชาติอันงดงาม และสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เส้นทาง เชียงใหม่-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-โชว์จางอวี้โหมว (บินตรงจากเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน)วันแรก     เชียงใหม่ – คุนหมิง                                                                                                                                    

17.30 น.  พร้อมที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ ของสายการบิน CHINA EASTERN 
              AIRLINES (MU) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็ค
              สัมภาระ *** ไม่รวมอาหารเย็น ***
19.30 น.  เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2594
22.00 น.  ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่คุนหมิงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
              เมือง และศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
              LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ – โชว์ชาวไป๋                                                                     

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าลี่ โดยรถ(ใช้เวลา
              ประมาณ 4 ชม.) ชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทาง
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหลี่
              ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี มีกําแพงเมืองที่สวยงาม สัมผัส
              บรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่า
              และกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลาหนันเจา ซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766
              ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ และ ณ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่นี้
              นำท่านชมเจดีย์ 3 องค์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้ได้เรียกว่า
              เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ในสมัยที่พุทธมหายาน
              เจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการ
              สร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย อันเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึง
              ความมั่งคั่งของอาณาจักต้าหลี่แสดงถึงความร่ำ รวยของพลเมืองและความสงบสุขของชาวเมือง แวะนำ
              ท่านจะได้ชมการแสดง โชว์ของชาวไป๋ เล็กๆ พร้อมชิมชา
เย็น         นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันสาม     ต้าหลี่ – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง                                                                                   

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง โดยรถบัส (ใช้เวลา
              ประมาณ 3.30 ชั่วโมง) พักผ่อนบนรถและชมทิวทัศน์ระหว่างทาง
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย        นำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ เล่ากันว่าเมื่อ
              หลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น
              ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็น
              สวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่
              ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสม เป็นบ่อน้ำใน
              และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ น้ำใสจนมองเห็น
              ก้นบ่อที่มีสาหร่ายได้อย่างชัดเจนนำท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมือง
              โบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น
              อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วย
              ความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ
              UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987
เย็น         นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND LIJIANG
              HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – คุนหมิง                                                                  

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่บริเวณ เขาหิมะมังกรหยก ให้
               ท่านได้ชมทัศนียภาพของยอดเขาหิมะมังกรหยก ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ว่ากันว่าที่นี่คือ
               “สวิสเซอร์แลนด์ แห่งตะวันออก” ทีเดียว
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย          นำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้
               ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง
               สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
               นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายใน
               บริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมี วัดยอดหยกอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่เจียง
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.50 น.   ออกเดินทางกลับเมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2546
21.40 น.   เดินทางถึงเมืองคุนหมิง นำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า    คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – อิสระช้อปปิ้ง – เชียงใหม่                                                                                

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
               นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน
               เอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมือง
               โบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน
               ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของ
               วัดลามะ หรือ วัดธิเบต เมืองโบราณก้วนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มี
               หลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่านดังของเมืองคุนหมิง
16.00 น.   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.10 น.   โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2593 กลับสู่เชียงใหม่
18.40 น.   ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


*********************************************************
อัตราค่าบริการ
สำหรับ 16 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 28,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ต้องเช็คราคากับทาง บริษัทฯ อีกครั้งในช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง

อัตรานี้รวม   

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ    
 • ภาษีสนามบินระหว่างประเทศ   
 • ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ   
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบธรรมดาสี่วันทำการ)   
 • ค่าที่พัก และอาหารตามรายการระบุ      
 • ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ   
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย   
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม  
 • ค่าภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเร่งด่วน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ

การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
• สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการขอวีซ่า
• ชำระทั้งหมด หรือชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 7 วัน ก่อนเดินทางการยกเลิก
• กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านมัดจำแล้ว
• กรณียกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน


เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า
• หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)
• รูปถ่ายสีพื้นขาวหรือฟ้า หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายภายใน 6 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ


หมายเหตุ : ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ชาหลงจิ่ง, เก๊กฮวย ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
   


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,100 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft