CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง เส้นทาง น่าน-หลวงพระบาง-ล่องเรือแม่น้ำโขง โปรแกรม 3วัน2คืน (เดินทางโดยรถและเรือล่องแม่น้ำโขง)
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : สอบถาม ราคา :
ล่องเรือสัมผัสธรรมชาติสองฝั่งโขง จากจังหวัดน่านสู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองหลวงพระบาง กับโปรแกรมเส้นทาง น่าน-เมืองเงิน-หงสา-ปากห้วยแคน-ล่องเรือแม่น้ำโขง-หลวงพระบาง โปรแกรม 3 วัน 2 คืน


วันแรก    น่าน – ด่านห้วยโก๋น – เมืองเงิน - ล่องเรือแม่น้ำโขง - หลวงพระบาง                                                                            
08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จากนั้นนำคณะผ่านพิธีการ
              ตรวจคนเข้า-ออก เมืองไทยและลาวเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางจากน้ำเงิน เมืองเงิน โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น
              ผ่านเมืองหงสา เพื่อขึ้นเรือล่องแม่น้ำโขงที่ท่าเรือปากห้วยแคนระยะทางประมาณ 50 กม.
09.00 น.  คณะเดินทางถึงท่าเรือปากหฟ้วยแคน นำคณะลงเรือล่องแม่น้ำโขง หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
              นำคณะออกเดินทางล่องแม่น้ำโขง ลงใต้สู่เมืองหลวงพระบาง พร้อมชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำโขง และสนุก
              สนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ ร้องเพลง คาราโอเกะฯ ตามอัธยาศัย
12.00 น.  บริการอาหารมื้อเที่ยง (มื้อที่1) บนเรือ ท่ามกลางบรรยากาศสองฝั่งโขง
15.30 น.  แวะชมถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติ ที่มีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อีกที่หนึ่ง และชม
     พระพุทธรูปไม้แกะสลักหลายร้อยองค์ซึ่งชาวเรือนำมาไว้ในถ้ำ
17.00 น.  เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมพิไลลักษณ์ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
18.00 น.  หลังจากที่พักผ่อนและหายเหนื่อยจากการเดินทางเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร
              จากนั้นนำท่านเที่ยวชมตลาดค่ำ Night market เริ่มตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพื้นเมืองอาทิ เช่น 
              ชาวลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวม้ง และชาวหลวงพระบางเอง จะนำเอาสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง 
              ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย วางจำหน่ายตามริมถนน จากนั้นได้เวลากลับสู่ที่พัก
      หรือจากเลือกท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง เต้นรำบาสโลบ ตามอัธยาศัย
 
          
วันที่สอง   ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวังเจ้ามหาชีวิต – พระธาตุภูสี – น้ำตกตาดกวางสี                          

06.00 น.  ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พาทุกท่านร่วมทำบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งทุก ๆ เช้าของวันใหม่ ใน  
              หลวงพระบางจะมีพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกเดินบิณฑบาต เป็นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยรูป 
              ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก และข้าวที่ใส่บาตรนั้น จะต้องเป็นข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนอาหารหรือ 
              กับข้าว จะไม่ใส่กันเพราะชาวบ้านเขาจะนำไปถวายที่วัดเอง จากนั้นนำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง
              ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบาง และอิสระ ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง
              เป็นที่ขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
08.30 น.  จากนั้นบริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก                    
09.30 น.  นำท่านชมชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์จะขึ้นครองราชย์
              สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว มี
              หลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะฝรั่งสวมชฎาและต่อมาเมื่อรัฐบาล
              ลาวถูกเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทน ภายใน
              ประกอบด้วยห้องที่ 1. เป็นห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางพุทธรูปทองสำริดสกุล
              ช่างลาวโบราณ ห้องที่ 2. เป็นห้องพิธีหรือห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาวโดย
              ช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1930 ห้องที่ 3. เป็นห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้าหา
              ชีวิตศรีสว่างวงค์ เตรียมไว้เพื่อทำพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน 
10.30 น.  นำคณะชมวัดเชียงทอง  เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
              ก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทร์ วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์
              สุดท้ายของลาว และยังใช้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ จากนั้นชมวัดวิชุน ซึ่งเป็นวัดที่มหาเจ้าชีวิต
              วิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1503 เป็นวัดที่มีความแปลกจากวัดอื่น ๆ ในหลวงพระบางตรงที่มีเจดีย์พระ
              ประทุม หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุเจดีย์รูปโค้ง ที่คนลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม (แตงโม)  เพราะมี
              ลักษณะรูปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่ง ที่พระนางพันตีนเชียง พระมหาอัครมเหสีโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
              1514 แต่ถึงปี ค.ศ. 1914 พระธาตุหมากโม ได้พังทลายลงบางส่วน  เจ้ามหาชีวิตสว่างวงค์ และชาวหลวงพระบาง 
              จึงร่วมกันบูรณะพระธาตุแห่งนี้ จากการซ่อมแซมครั้งนั้นได้พบวัตถุมีค่ามากมาย อาทิเช่น พระพุทธรูปทองคำ 
              เงิน และทองคำสำริด พระพุทธรูปแกะสลัก และอัญมณี รวมทั้งวัตถุทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  ณ ร้านอาหารป่ากล้วยมีชัย
13.00 น.  เที่ยวชมบ้านผานม ซึ่งเป็นชุมชนไทลื้อ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิต
              แห่งล้านนา ได้สู่ขอนางผมหอม ธิดากษัตริย์แห่งเมืองเชียงรุ้ง ( สิบสองปันนา ) มาเป็นพระชายา มีบริวารบ่าว
              ไพร่ติดตามรับใช้เป็นข้าราชบริพารในราชสำนักสืบต่อกันมา 10 ชั่วอายุคน จนมีจำนวนคนเพิ่มขึ้น เจ้ามหาชีวิต 
              จึงมีรับสั่งให้ออกมาตั้งบ้านเรือนอยู่รอบนอกราชวัง โดยแห่งแรกอยู่ที่บ้านเวียงนาคำ  และบ้านนาอ้อมดอย 
              ต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านผานมแห่งนี้ ปัจจุบันมีประชากรราว 200 หลังคาเรือน หญิงชาวไทลื้อที่เคยทอผ้า
              ถวายเจ้ามหาชีวิตมาก่อน ทำให้บ้านบ้านผานมมีชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมาก จึงมีการตั้งศูนย์
              หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่าง ๆ  
14.00 น.  นำทุกท่านออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 70 เมตร มี 2 ชั้น 
              บางช่วงมีสายน้ำไหลตามผาคล้ายม่าน เนื่องจากเป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำที่ตกลงมามีสีใส และมีสีเขียวมรกต 
16.00 น.  นำท่านจากนั้นนำท่านขึ้นเที่ยว  ยอดภูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาภูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้น
              เป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือดอกลั่นทม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติ
              ลาว  และยอดเขาแห่งนี้ท่านยังสามารถมองเห็นวิวทัศนีย์ภาพของเมืองหลวงพระบางได้รอบด้าน 
17.00 น.  เที่ยวตลาดค่ำ Night market อีกครั้งสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ของฝากจากเมืองหลวงพระบาง
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหารมีชัยผล ในบรรยากาศประเพณีบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักท่องเที่ยว
              ที่มาเยือนเมืองหลวงพระบาง
20.00 น.  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  
วันที่สาม   หลวงพระบาง – ด่านห้วยโก๋น – น่าน                                                                                                            
07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
08.00 น.  นำคณะออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อล่องเรือกลับ บนเรือ ล่องเรือทวนกระแสน้ำ กลับทางเดิม กลับเมืองหงสาขึ้น
              เรือลำเดิม สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ พร้อมชมความงามของสายน้ำโขง ซึมซับบรรยากาศและธะรมชาติอัน
              งดงามก่อนเดินทางกลับ
13.00 น.  ในระหว่างเดินทางกลับ รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่7) จนถึงปากห้วยแคน จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับ
              อากาศเพื่อออกเดินทางสู่ด่านชายแดนด่านห้วยโก๋น ประเทศไทย
15.00 น.  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สปป.ลาวที่ด่านน้ำเงินเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่ด่านห้วยโก๋น
15.30 น.  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ตรวจเช็คสัมภาระ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ คณะเดินทางกลับสู่ลำเนา
 
****************************************************************************************

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 35 ท่านขึ้นไป ท่านละ  7,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม    1,200  บาท

อัตรานี้รวม 
 • ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ   
 • ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง   
 • ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 5 มื้อ    
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ   
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย   
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
อัตรานี้ไม่รวม
 • ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
 • ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า 
เอกสารที่จะต้องเตรียม
          หนังสือเดินทาง ( PASSPORT  ) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง เอกสารข้างต้นส่งก่อนเดินทาง 15 วัน
      
การชำระเงิน
 
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่ค้างชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 5 วัน หัก 50 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 3 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
 
สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,092 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft