CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
เชียงตุง ทัวร์เชียงตุง เที่ยวเชียงตุง 2 วัน 1 คืน 2561 ย้อนอดีตสัมผัสวัฒนธรรมพี่น้องไทในต่างแดน
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ครบ 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที ราคา : 4,900

ทัวร์พม่า เชียงตุง พระมหาเมี๊ยะมุนี

ทัวร์เชียงตุง วัดพระธาตุจอมคำ

วัดพระมหาเมี๊ยะมุนี ทัวร์เชียงตุง

ทะเลสาบหนองตุง ทัวร์เชียงตุง รัฐฉาน

องค์พระชี้นิ้ว จอมสัก ทัวร์เชียงตุง

วิวเมืองเชียงตุง

ต้นยางนา จอมมน เมืองเชียงตุง

องค์พระวัดอินทร์ ทัวร์เชียงตุง

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทุบ เมืองเชียงตุง

โรตีโอ่ง ตลาดเช้าเชียงตุง

Amazing keng tong resort โรงแรมเชียงตุง

Amazing keng tong resort ที่พักเชียงตุง

โรงแรมที่พักเมืองเชียงตุง Amazing keng tong resort

Amazing keng tong resort โรงแรมเชียงตุง

วัดอินทร์ เมืองเชียงตุง

วัดอินทร์ เมืองเชียงตุง

วิวเมืองเชียงตุง หนองตุง
ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และชาวพม่า ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำท่านไปสัมผัส และจดจำอย่างมิรู้ลืม แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง - แม่สาย 2 วัน 1 คืน 2561
                
                 ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒธรรมพี่น้องไทในต่างแดน ทัวร์เชียงตุง 2 วัน 1 คืน


                            เส้นทาง แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เมืองพยากค์-เชียงตุง


วันแรก    แม่สาย ท่าขี้เหล็กเชียงตุง                                                                                                                     
08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านพรมแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จากนั้นนำคณะเดินผ่านพิธีการตรวจคน
              ออกเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – พม่า สู่จังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพพม่า 
09.00 น.  นำคณะออกเดินทางไปจังหวัดเชียงตุง โดยรถตู้หรือบัสปรับอากาศท้องถิ่นขนาด 25 ที่นั่ง ผ่านบ้านท่าเดื่อ
              หรือต้าเล่ย์ TALAY ในภาษาพม่า ซึ่งถนนจากนี้ไปจะลัดเลาะตามแม่น้ำ TALAY นี้ก่อนถึงเมืองเชียงตุง
10.45 น.  คณะผ่านเมืองพะยาก หรือเมืองแพรกในภาษาไทยใหญ่ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กกับเมือง
              เชียงตุง ในอดีตเป็นจุดพักทัพอาณาจักรไทยสมัยสงครามศึกเชียงตุงซึ่งมี กรมหลวงวงษาธิราชสนิท แม่
              ทัพยุคราชการที่ 4 จนถึงสงครามเชียงตุงยุคใหม่ ซึ่งนำโดยจอมพลผิณ ชุณหะวัณ ในสมัยสงครามโลก
              ครั้งที่ 2 และถึงจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง คือหมู่บ้านดอยบ้านปางควายซึ่งเป็นจุดที่มี
              ความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,000 ฟุต ก่อนลงสู่ที่ราบเชียงตุงด้านหน้า
12.00 น.  คณะเดินทางถึงเชียงตุง จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร ปานกป้าสาขาแรก
13.00 น.  นำคณะชม วัดยางกวง ภายในวิหารของวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ จีวรประดับด้วยอัญมณีหลากสีมองดู
              คล้ายเกล็ดพญานาค ชาวเชียงตุงจึงเรียกว่า พระเกล็ดนาค พร้อมกันนั้นมีเรื่องเล่าของชาวเชียงตุงว่ามี
              พญานาคอาศัยอยู่ในหนองตุงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเลื้อยขึ้นมาในเวลากลางคืนนำอัญมณี
              จากใต้หนองตุงมาสร้างพระเกล็ดนาค 3 องค์ไว้ที่วัดยางกวง นอกจากนี้บริเวณทางเข้าวัดยางกวง มีชุมชน
              ซึ่งมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา จะพบกับเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ ใช้ฝีมือล้วนๆ ปราศจากเทคโนโลยี 
              และบ้านดิน ซึ่งมีการสร้างเพื่ออยู่อาศัยมาหลายร้อยปีแล้ว
      จากนั้นนำคณะชม วัดอินทร์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของเชียงตุง ซึ่งชาวเชียงตุงเชื่อว่า พระอินทร์ได้มาช่วย
              สร้างวัดนี้ทำให้วัดนี้มีลักษณะเด่น คือ มีวิหาร 2 แห่งในหลังคาเดียวกัน ประกอบด้วย วิหารหลวงเป็น
              วิหารที่ชาวบ้านสร้างขึ้น และวิหารน้อยเป็นวิหารที่พระอินทร์สร้างขึ้น ดังนั้นชาวเชียงตุง จึงเรียกวัดนี้ว่า 
              “วัดอินทร์” ภายในอลังการของความวิจิตรบรรจงในการตกแต่ง ทั้งการลงลักษณ์ปิดลองแบบวิหารลายคำ 
              โดยเฉพาะพระประธานวิหารหลวงจะมีการสร้างกู่พระเจ้าแบบชาวล้านนาครอบพระ ประธานไว้ ซุ้ม
              ประตูวิหารด้านในจะประดับด้วยอัญมณีที่ล้ำค่า นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำทิพย์ อยู่ด้านหลังพระประธานวิหาร
14.00 น.  จากนั้นชมวัดพระธาตุจอมคำ วัดที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า กราบของพรเพื่อเป็นสิริ
              มงคลแก่ ตนเอง และคณะวัดพระธาตุจอมคำ เดิมมีชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสร้าง  สร้างโดยจันทรสิกขะและ
              ฤาษี 4  ตน มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระธาตุที่ทำจากทองคำแท้สูง 226 ฟุต
              กว้าง 84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยมากประมาณ 882 เม็ด ภายในพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมและ
              ศิลปกรรมที่งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ไทยใหญ่ และพม่า เข้าด้วยกัน มีวรรณกรรมเรื่อง
              มหาชาติ โดยช่างฝีมือจริง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ มีศาลาคล้ายวิหารคด และสุดท้ายมีตู้ที่เก็บคัมภีร์ทาง
              พระพุทธศาสนาที่วิจิตรอลังกาล วัดพระธาตุจอมคำการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้งดังนี้ พ.ศ. 2052 
              พระยาอาติตราชให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ พ.ศ. 2062 นางสุคันธาเกศา (นางผมหอม) ให้ชื่อว่า
              พระธาตุจอมตอ จากนั้นปี พ.ศ. 2477 เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอง และต่อมา
              ปี พ.ศ 2494  เจ้าฟ้าชายหลวงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ มาจนถึงปัจจุบัน     
14.30 น.  กราบนมัสการ สมเด็จอาญาธรรม(เจ้าคณะจังหวัดเมืองเชียงตุง) ณ วัดเชียงยืน หรือ วัดเจ๋งยิน 
              (สำเนียงไทขึน) ถือได้ว่าเป็นวัดหลวงของเชียงตุง ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ ภายในวิหาร มีพระพุทธรูป
              ประทับยืน 1 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ รวมถึงภายในวิหารยังมีการตกแต่งอย่างสวยงาม 
15.00 น.  นำท่านเข้าเช็คอินน์ ณ AMAZING KENG TONG RESORT หรือเทียบเท่า 
16.00 น.  ชมวัดมหาเมี๊ยะมุนี หรือวัดเจ้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้ว
              อินแถลงแห่งเชียงตุง ภายในมีองค์พระมหาเมี๊ยะมุนี องค์จำลองจากเมืองมัณฑะเลย์ ประดิษฐานอยู่ 
      จากนั้นชม วัดราชฐานหัวข่วง จากวัดพระแก้วเดินข้ามถนนมาประมาณ 20 เมตร เป็นวัดที่มีโรงเรียนเปิด
              สอนนักธรรมตรี โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากน้ำในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียน
              สอนพระปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2544 
17.00 น.  ช่วงเย็น ชมความงามของทะเลสาบหนองตุง หนองน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาว เชียงตุงภายใต้บรรยากาศ
              พระอาทิตย์อัสดงลับขอบแห่งขุนเขา ให้ท่านได้นั่งดื่มชา ชิมยำใบชาตามอัธยาศัย
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร NT CAFE บรรยากาศริมทะเลสาบหนองตุง หลังอาหารเย็น
                นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินเที่ยวบริเวณตลาดหน้าโรงแรม
 
 
วันที่สอง  เชียงตุง - ท่าขี้เหล็ก - แมาสาย                                                                                                                  
06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) พร้อมทั้งเก็บสัมภาระ
07.30 น.  นำคณะ ชมซุ้มประตูเมืองเชียงตุงเก่าเป็นหนึ่งใน 12 ประตู ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2 ประตูเท่านั้นตาม 
              จากนั้นนำท่านเดินตามถนนมาอีกประมาณ 300 เมตร จะแลเห็นกลุ่มเจดีย์ถูกล้อมรั้วก่ออิฐเป็นกำแพงอยู่
              โดยรอบ คือสถานที่เก็บพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้า (สถูปเจ้าฟ้า) หลายพระองค์ แห่งราชวงศ์ไทเขิน ที่เคย
              ปกครองเมืองเชียงตุงมาในอดีต ซึ่งรวมทั้งพระบรมอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าองค์สำคัญแห่ง
              เมืองเชียงตุงด้วย  นำท่านเดินชม ตลาดเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้คนจาก 
              หลายเผ่าพันธุ์จะแต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตนเองเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลกที่หาดูได้
              ยาก  ชิมกาแฟโบราณ โรตีโอ่ง (ทำในโอ่ง) และชิมและก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทุบ โดยนำเนื้อหมูมาทุบโดย
              ท่อนเหล็ก แล้วปั้นเป็นก้อนสดๆไม่ผสมแป้ง เที่ยวชมตลาด เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
09.00 น.  นำคณะออกเดินทางไปนอกเมืองเชียงตุง ชมหมู่บ้านไทเหนือหนองเงิน ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ที่สร้างบ้านจาก
              ดิน ผสมผสานกับโครงสร้างไม้สไตล์เชียงตุง สวยงามและแปลกตา พร้อมชมวิถีชีวิตอันเรียบง่าย
10.00 น.  เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงตุง จากนั้นชม ต้นไม้หมายเมือง ซึ่งเป็นต้นยางนา ขนาดใหญ่อายุกว่า 250 ปี  
              จากนั้นนำชม วัดจอมมน เป็นวัดไทใหญ่ ซึ่งจะแตกต่างจากวัดเมืองโดยทั่วไป วิหารจะเป็นศิลปะไทใหญ่
              มีพระประธานที่สวยงาม และพระผ่องพะอู 5 องค์ซึ่งจำลองมาจากวัดที่ทะเลสาบอินเลย์เมืองตองยี  
              จากนั้นนำคณะชมวิวเมืองเชียงตุงมุมสูง จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงตุงได้โดยรอบ
11.00 น.  นำคณะชม พระชี้นิ้ว ศิลปะแบบพม่าตั้งอยู่บนเขาจอมสัก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุง
12.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารปานกป้า สาขาใหม่
13.00 น.  สมควรแก่เวลานำคณะอำลาเมืองเชียงตุง ระหว่างทาง แวะจุดหมู่บ้านดอยปางควาย ชมสินค้าพื้นถิ่นที่
              ชาวบ้านนำมาขาย จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเพียก ผ่านเมืองท่าเดื่อ
16.00 น.  เดินทางถึงท่าขี้เหล็ก นำคณะเที่ยวชมองค์ เจดีย์ชเวดากอง(องค์จำลอง) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูง จากจุดนี้
              ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองท่าขี้เหล็กได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำคณะเลือกซื้อสินค้า ของฝากของที่ระลึก 
              ที่ ตลาดท่าล้อ ตามอัธยาศัย
17.30 น.  เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ที่อำเภอแม่สายโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมเก็บความประทับใจ
 
 *******************************************************************************************************************************************
                                              
 
อัตราค่าบริการ

       สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 600 บาท

อัตรานี้รวม
อัตรานี้ไม่รวม
ยานพาหนะรับ ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย พม่า
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าที่พัก 1 คืน, อาหาร4 มื้อ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสื่อสารภาษาไทย
ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ   
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวไทย
 
 
เอกสารที่ต้องเตรียม
¨    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ ( บัตรตัวจริงนำติดตัวไปด้วยในวันเดินทาง )
¨    รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
¨    เด็ก ให้เตรียมสำเนาบัตรสูติบัตร 1 ใบ
¨    เมืองเชียงตุงใช้เงินจ๊าตและเงินไทยได้ อัตราแลกเปลี่ยน 100 จ๊าด เท่ากับ 35 บาท
 
การชำระเงิน
1.    สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 3 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

Tag : ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง,โปรแกรมทัวร์เชียงตุง,เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า,ท่องเที่ยวเมืองเชียงตุง,เขมรัฐนครเชียงตุง,แคว้นสหรัฐไทยเดิม,แคว้นสหรัฐไทยใหญ่,ทัวร์พม่า เชียงตุง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง,เส้นทางเดินทางเชียงตุง,แม่สาย เชียงตุง,ทัวร์เชียงตุง 2561,ทัวร์เชียงตุง ราคาถูก,ทัวร์เชียงตุงจากเชียงใหม่,ทัวร์เชียงตุง 2561,ทัวร์เชียงตุง ราคาถูก,ทัวร์เชียงตุงจากเชียงใหม่,ทัวร์เชียงตุง 2561,ทัวร์เชียงตุง ราคาถูก,ทัวร์เชียงตุงจากเชียงใหม่


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,085 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft