CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
Shopping ทัวร์แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก อิ่มบุญไหว้พระ เที่ยวชมประเทศเพื่อนบ้าน
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ครบ 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้ทันที ราคา :
เที่ยวชมเมืองท่าขี้เหล็ก เมืองชายแดนไทย-พม่า สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมไหว้พระวัดดังในตัวเมือง เส้นทาง แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก(พม่า) - แม่สาย ทัวร์ครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่าย

              Shopping ทัวร์แม่สาย อิ่มบุญไหว้พระ เที่ยวชมประเทศเพื่อนบ้าน
                           ทัวร์แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก (พม่า) – แม่สาย


วัดพระธาตุโมนิน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดสายเมือง – เจดีย์ชเวดากอง(จำลอง) – วัดพระหยกขาว - Shopping                  
08.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย จากนั้นผ่านพิธีการผ่านแดน ไทย-พม่า เรียบร้อยแล้ว นำท่านเที่ยว
               วัดพระธาตุโมนิน หรือวัดบ้านลม ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นวัดที่ชาวไทใหญ่ และชาว
               ไทยนิยมมาสักการะใหญ่โตสวยงามพุทธสถานของชาวท้องถิ่น เป็นที่ประดิษฐ์ของพระมหาเมี๊ยะมุนีย์องจำลองจากมัณฑะเลย์
               จากนั้นนำท่านเดินทางมายังวัดเจ้าแม่กวนอิม (วัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้) ชม พระอินทร์สาน (พระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบ
               เชียงแสน ซึ่งสานขึ้นโดยไม้ไผ่ทั้งองค์ ณ วัดสายเมือง นำท่านชมพระหยกขาว(หยกที่ดีที่สุดของพม่าจากรัฐคะฉิ่น) และพระ
               พุทธรูปสามมิติ ณ วัดธรรมยง จากนั้นชม เจดีย์ชเวดากอง องค์จำลองจากย่างกุ้ง พร้อมไหว้พระประจำวันเกิด และชมวิว
               ท่าขี้เหล็กมุมสูง  จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ที่ตลาดท่าขี้เหล็ก ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

*********************************************************
อัตราค่าบริการ
ราคาท่านละ    390  บาท

โปรแกรมทัวร์ครึ่งวัน ท่านสามารถเลือกเดินทางช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย
    
อัตรานี้รวม   
  • ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ(รถไทย)   
  • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า   
  • ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ   
  • ทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย   

อัตรานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
  • ค่าธรรมเนียมผ่านแดน กรณีเป็นชาวต่างชาติ
ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือส่งชื่อ,นามสกุล พร้อมเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยทางอีเมล์หรือ มาก่อนเดินทาง 3 วัน

Tag:เที่ยวท่าขี้หล็ก แม่สาย,เที่ยวตลาดแม่สาย ท่าขี้เหล็ก,เที่ยวท่าขี้เหล็ก พม่า,เที่ยวเชียงราย ท่าขี้เหล็ก,ท่าขี้เหล็ก การเดินทาง,เที่ยวแม่สาย,รูปท่าขี้เหล็ก
 
 
 
 


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,076 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft