CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบางเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ล่องเรือแม่น้ำโขง (ไปเรือกลับเรือ)
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : สอบถาม ราคา :

ทัวร์หลวงพระบาง จากเชียงของ

ทัวร์หลวงพระบาง เชียงราย

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง แม่น้ำโขง

แพ็จเก็จทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำโขง

ล่องเรือเชียงของ หลวงพระบาง

แพ็จเก็จทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำโขง

ล่องเรือเชียงของ หลวงพระบาง

ถ่ำติ่ง ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำโขง

ถ่ำติ่ง โปรแกรมทัวร์หลวงรพบาง

แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง

วัดเชียงทอง ทัวร์หลวงพระบาง เชียงราย

แพ็คเกจทัวร์ลาวหลวงพระบาง

ท่องเที่ยวทัวร์หลวงพระบาง

รูปแหล่งท่องเที่ยวทัวร์หลวงพระบาง

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์หลวงพระบาง

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง แม่น้ำโขง

ทัวร์หลวงพระบาง จากเชียงของ

ทัวร์หลวงพระบาง เชียงราย

บ้านซ่างไห โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เชียงราย
ล่องเรือแม่น้ำโขง กับธรรมชาติสองฝั่งอันงดงาม สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ชมวิธีชีวิตชาวหลวงพระบาง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมทัวร์หลวงพระบางกับเส้นทาง เชียงของ – ห้วยทราย – ล่องเรือแม่น้ำโขง – หลวงพระบาง - ปากแบง - ห้วยทราย - เชียงของ 4 วัน 3 คืน
Tag : ทัวร์หลวงพระบาง,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง เชียงราย,แพ็คเก็จทัวร์หลวงพระบาง ล่องแม่น้ำโขง,ทัวร์หลวงพระบาง เชียงของ,ล่องเรือหลวงพระบาง แม่น้ำโขง,ทัวร์หลวงพระบาง ไปเรือกลับเรือ,ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงราย,ทัวร์ลาว หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง เชียงราย,แพ็คเก็จทัวร์หลวงพระบาง ล่องแม่น้ำโขง,ทัวร์หลวงพระบาง เชียงของ,ล่องเรือหลวงพระบาง แม่น้ำโขง,ทัวร์หลวงพระบาง ไปเรือกลับเรือ,ทัวร์หลวงพระบางจากเชียงราย,ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
                          ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบาง
                                         ทัวร์เชียงของ – ห้วยทราย –ล่องแม่น้ำโขง – หลวงพระบาง
                                                           4 วัน 3 คืน ( ไปเรือ กลับ เรือ )

วันแรก    เชียงของ – หลวงพระบาง                                                                                                                                                                                                                                                 
06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ที่ อ.เชียงของ  จากนั้นนำท่านลงเรือที่ท่าเรือ  เพื่อขึ้นเรือใหญ่ที่ท่าเรือห้วยทรายเมื่อทุกท่านขึ้น
              เรือใหญ่เรียบร้อยแล้ว ทีมงานนำท่านออกเดินทางล่องแม่น้ำโขง ลงใต้ผ่านบ้านปากทา ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำโขง 
              และน้ำทา ที่ไหลลงมาจากเมืองหลวงน้ำทาและเป็นจุดตรวจเช็คเรือที่แล่นขึ้น/ลง ในลำน้ำโขงตอนบน ของประเทศลาว จุดนี้
              ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านท่าด่าน
12.00 น.  คณะเดินทางถึงปากแบง  บริการอาหารมื้อเที่ยง(มื้อที่1) ท่ามกลางบรรยากาศสองฝั่งโขง
17.00 น.  คณะเดินทางมาถึง เมืองหลวงพระบาง นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมเวียงคำมงคลหรือโรงแรมคำเพชร หรือเทียบเท่า
18.00 น.  หลังจากที่พักผ่อนและหายเหนื่อยจากการเดินทางแล้ว บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่2)จากนั้นนำท่านเที่ยวชมตลาดค่ำ ( Night
              market ) บริเวณนี้ทางการลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่มก็จะมีชาวพื้นเมืองเช่น ลาวสูง ลาวเทิ่ง
              ลาวม้งและชาวหลวงพระบางเอง จะนำเอาสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน
              ไม้แกะสลักและสินค้าอื่นๆ อีกมากมายวางจำหน่ายตามริมถนน ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนนเลยทีเดียวจากนั้นได้เวลากลับ
              เข้าที่พัก

วันที่สอง ตักบาตร วัดเชียงทอง วัดวิชุน หมู่บ้านผานม น้ำตกกวางสี พระราชวัง พระธาตุภูสี                                                                                          
06.00 น.  ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พาทุกท่านร่วมทำบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งทุกๆ เช้าของวันใหม่ในหลวงพระบางจะมีพระ
              สงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ออกเดินบิณฑบาตเป็นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนักและข้าวที่ใส่
              บาตรนั้นจะต้องเป็นข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนอาหารหรือ กับข้าว จะไม่ใส่กันเพราะชาวบ้านเขาจะนำไปถวายที่วัดจากนั้นนำ
              ท่านวัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่ของเมืองหลวงพระบางสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนหน้าที่จะย้าย
              เมืองหลวงไปนครเวียงจันทร์วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว และยังใช้เป็นที่เก็บ
              อัฐิของเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงค์ อีกด้วย
07.00 น.  จากนั้นบริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารเช้านำท่านชมวัดวิชุน ซึ่งเป็นวัดที่มหาเจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้าง
              ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1503 เป็นวัดที่มีความแปลกจากวัดอื่นๆ ในหลวงพระบาง ตรงที่มีเจดีย์พระประทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระ
              ธาตุเจดีย์รูปโค้งที่คนลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม(แตงโม)เพราะมีลักษณะรูปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่งที่พระนางพันตีนเชียง
              พระมหาอัครมเหสีโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1514 แต่ปีค.ศ.1914 พระธาตุหมากโมได้พังทลายลงบางส่วนเจ้ามหาชีวิตสว่าง
              วงค์และชาวหลวงพระบางจึงร่วมกันบูรณะพระธาตุแห่งนี้ การซ่อมแซมครั้งนั้นได้พบวัตถุมีค่ามากมาย อาทิเช่น พระพุทธรูป
              ทองคำ เงิน และทองคำสำริดพระพุทธรูปแกะสลักทองคำจากแก้วและอัญมณี รวมทั้งวัตถุทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
              ศิลปะวัฒนธรรมในช่วงศตวรรตที่ 15 และ16 อีกเป็นจำนวนมาก พระราชวังเจ้าชีวิต สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ก่อนที่เจ้ามหา
              ชีวิตศรีสว่างวงค์จะ ขึ้นครองราชสมบัติ 1 ปีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกฝรั่งเศสมีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศส
              และลาวมีหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้างจึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะฝรั่งสวมชฎา และต่อมาเมื่อรัฐบาลลาวถูก
              เปลี่ยนแปลงการปกครองสถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทนภายในประกอบด้วยห้องที่1.เป็นห้อง
              ฟังธรรม จัดแสดงธรรมไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางพุทธรูปทองสำริดสกุลช่างลาวโบราณ ห้องที่2. เป็นห้องพิธีหรือห้อง
              รับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ วิถีชีวิตชาวลาวโดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1930 ห้องที่3.เป็นห้องท้องพระโรง
              ประดับกระจกบนพื้นสีทองเป็นห้องที่เจ้าชีวิตศรีสว่างวงค์ เตรียมเพื่อทำพิธีราชาพิเษกแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อน
12.00 น.  รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่4)  ณ ร้านอาหาร
13.00 น.  เที่ยวชมบ้านผานมซึ่งเป็นชุมชนไทลื้อที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิตล้านนาได้สู่ขอ
              นางผมหอมธิดากษัตริย์แห่งเมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)มาเป็นพระชายามีบริวารบ่าวไพร่ติดตามรับใช้เป็นข้าราชบริพารในราช
              สำนักสืบต่อกันมา10 ชั่วอายุคนจนมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นเจ้ามหาชีวิตจึงมีรับสั่งให้ออกมาตั้งบ้านเรือนอยู่รอบนอกราชวังโดยแห่ง
              แรกอยู่ที่บ้านเวียงนาคำ,บ้านนาอ้อมดอย ต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านผานมนี้ ปัจจุบันมีประชากรราว 200 หลังคาเรือนหญิงชาว
              ไทลื้อที่เคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตมาก่อนทำให้บ้านบ้านผานมมีชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมากจึงมีการตั้งศูนย์
              หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่างๆ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปเที่ยวน้ำตก
              กวางสีเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 70 เมตรมี 2 ชั้น บางช่วงมีสายน้ำไหลตามผาคล้ายม่าน เนื่องจากเป็น
              น้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำที่ตกลงมามีสีใสและมีสีเขียวมรกตจากนั้นนำท่านขึ้นเที่ยวยอดภูสีนมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาภูสีมี
              ความสูงประมาณ150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางสวยงามและร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือ
              ดอกลั่นทมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว  ที่จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วง ฤดูร้อน และยอดเขานี้ยังสามารถมองเห็นวิวทัศนีย์
              ภาพของเมืองหลวงพระบางยามเย็น
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่5)ณ ร้านอาหารในบรรยากาศบายสีสู่ขวัญแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน เสร็จแล้วพาเที่ยวชมแสงสี
              ยามราตรีของเมืองหลวงพระบาง ก่อนกลับสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สาม  หลวงพระบาง - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ปากแบ่ง                                                                                                  
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)ที่โรงแรม จากนั้นเตรียมตัวออกจากโรงแรม  อำลาหลวงพระบางโดยเรือมุ่งหน้าสู่เมือง ปากแบง 
              ระหว่างทางแวะเที่ยวบ้านซ่างไห ( ช่างไห)  เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพการต้มเหล้าขาย ที่มีประวัติการต้มเหล้ามานานกว่า 600 ปี ว่า
              กันว่าเหล้าที่นี่มีรสชาดดีมาก เสร็จแล้วพาท่านล่องแม่น้ำโขง
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) บนเรือ
13.00 น.  ชมถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติ ที่มีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่ง และชม การร่อนทองคำในลำ
              น้ำโขง / พักผ่อนบนเรือ
16.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองปากแบง นำทุกท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม  พักผ่อนตามอัธยาศัย เรียบร้อยแล้วบริการอาหารเย็น (มื้อที่9)
              ที่ร้านอาหาร จากนั้นอิสระชมเมืองปากแบง

วันที่สี่     ปากแบ่ง - ห้วยทราย - เชียงของ                                                                                                                   
06.00 น.  ตื่นเช้าเก็บสัมภาระเรียบร้อย เที่ยวชมตลาดเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10) แล้วออกเดินทางโดยเรือลำเดิมพักผ่อนบนเรือ
12.00 น.  บริการมื้อเที่ยง(มื้อที่11) บนเรือพร้อมสนุกสนานกับคาราโอเกะบนเรือท่ามกลางบรรยากาศสองฝั่งโขง
16.00 น.  คณะเดินทางถึงห้วยทราย และกลับข้ามสู่เมืองไทย ที่ท่าเรือ อ.เชียงของ ด้วยความปลอดภัย พร้อมเก็บความประทับใจ         
*******************************************************************************

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป ท่านละ 7,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท
อัตรานี้รวม   
- ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ   
- อาหาร 11 มื้อ,ค่าที่พัก 3 คืน   
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ   
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว   
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย   
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า
- ภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
- ค่าวีซ่าลาวสำหรับชาวต่างด้าว  
เอกสารที่จะต้องเตรียม
-หนังสือเดินทาง ( PASSPORT  ) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อน


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,104 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft