CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง บนเส้นทาง R3A ผ่านประเทศลาว สู่เมืองแห่งไทลื้อสิบสองปันนา และมหานครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (ไปรถกลับรถ)
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : 8 ท่านกำหนดการเดินทางได้ทันที ราคา :

เส้นทางสู่สิบสองปันนา คุนหมิง

เส้นทางสู่สิบสองปันนา คุนหมิง

เส้นทางสู่สิบสองปันนา คุนหมิง

เส้นทางสู่สิบสองปันนา คุนหมิง

เส้นทางสู่สิบสองปันนา คุนหมิง

เส้นทางสู่สิบสองปันนา คุนหมิง

ลานคนเดินสิบสองปันนา เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

ลานคนเดินสิบสองปันนา เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

วัดหลวงเมืองลื้อ ทัวร์สิบสองปันนา

วัดหลวงเมืองลื้อ ทัวร์สิบสองปันนา

สวนป่าดงดิบ สิบสองปันนา นกยูงบิน

การแสดงเมืองพาราณสี สิบสองปันนา

ล่องเรือ ถ้ำจิ่วเซียง คุนหมิง

ถ้ำจิ่วเซียง ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง

ถ้ำจิ่วเซียง ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง

ถ้ำจิ่วเซียง ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง

ป่าหิน ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา

ป่าหิน ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา

โรงแรม Long way ทัวร์คุนหมิง

โรงแรม Long way ทัวร์คุนหมิง

โรงแรม Long way ทัวร์คุนหมิง

โรงแรม Long way ทัวร์คุนหมิง

โรงแรม Long way ทัวร์คุนหมิง

โรงแรม Tong Cheng ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา

โรงแรม Tong Cheng ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา

โรงแรม Tong Cheng ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา

โรงแรม Tong Cheng ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา

โรงแรม Tong Cheng ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา
จากสิบสองปันนา(เชียงรุ่ง)มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อ สู่มหานครเมืองคุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ เดินทางบนเส้นทางสายเศรษฐกิจ R3a (คุน-ม่าน กงลู้) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน

ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 6 วัน 5 คืน ไปรถกลับรถ
 
เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา เมืองหล้า เชียงรุ่ง คุนหมิง ป่าหิน เชียงของ

( ไป รถ กลับ รถ / 5 คืน 6 วัน )

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงน้ำทา – บ่อเต็น/โม่ฮาน – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง                                                    
08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ (สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4) 
      มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.30 น.  นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดย
              รถบัสบริการระหว่างสะพาน ผ่านพิธีการเข้าเมืองของสปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางบน
              เส้นทาง R3a คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น TOYOTA COMMUTER เดินทางจาก
              ห้วยทราย 111 กิโลเมตร คณะแวะพักที่หมู่บ้านน้ำฟ้า จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็น
              เมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่
              น้องชาวลาวรวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ก่อนถึงเมืองหลวงน้ำทา
12.00 น.  เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  ณ ร้านอาหารปางเดื่อหลวงน้ำทา
13.00 น.  นำคณะออกเดินทางต่อไปยังด่านพรมแดนบ่อเต็น(ลาว) ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
14.00 น.  คณะเดินทางด่านพรมแดนบ่อเต็น สปป.ลาว ผ่านพิธีออกเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่
              ด่านพรมแดนโม่ฮานของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของจีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางต่อไป
              ยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงรุ่ง
18.00 น.  คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง จากนั้นนำคณะเดินทางไปเที่ยวชมโครงการ 9 จอม 12 เชียงซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
              บนพื้นที่ 600 ไร่ โดยผู้ร่วมทุนชาวไทยและจีน สร้างให้เป็นสิบสองปันนาเมืองใหม่ สไตล์ล้านนาประยุกต์
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร 9 จอม 12 เชียง จากนั้นนำคณะเดินเที่ยวถนนคนเดินบริเวณ 
              เมือง 9 จอม 12 เชียง ตามอัธยาศัย
20.00 น.  นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรม James joyce coffetel ระดับ 3 ดาว+ หรือเทียบเท่า ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา
              เพียง 20 เมตร
 หลังเช็คอินน์อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง   เชียงรุ่ง – ซือเหมา(ผู่เอ่อร์) – โหมวเจียง – หยวนเจียง – อวี้ชี – คุนหมิง                                                         
05.00 น.  ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์  เก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่4) เรียบร้อยแล้ว 
07.00 น.  นำคณะออกเดินทางไปยังมหานครเมืองคุนหมิง ผ่านถนนคุนหมิง – กรุงเทพฯเป็นมอเตอร์เวย์และชม วิถีชีวิต
              วัฒนธรรมและผลิตผลทางการเกษตรสองฝั่งถนน ตามถนน 6 เลนซ์ ซึ่งเจาะอุโมงค์ลอดภูเขากว่า 30 อุโมงค์
              อุโมงค์ที่ 13 มีความยาว 3,373 เมตร เดินทางผ่านเมืองซือเหมาระยะทางจากสิบสองปันนาประมาณ 150 
              กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไป 1.30 ชั่วโมง ซือเหมาหรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นผู่เอ่อร์นั้นใจกลางเมืองมี
              อนุสาวรีย์ของขงเป้ง ซึ่งในอดีตขงเป้งเคยยกทัพใหญ่มาปราบกบฏเป้งเฮก ในดินแดนยูนนานนี้มาก่อน
12.00 น.  เดินทางถึงเมืองโหมวเจียง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางต่อผ่าน
              เมืองหยวนเจียงข้ามสะพานหยวนเจียงที่ยาวและสูงในจีน และเมืองอวี้ชี ซึ่งเป็นชื่อของบุรี่ยีห้อดังของจีน
18.00 น.  เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้
              ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดู
              ใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า 
              “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรม Long Way Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) ณ ร้านอาหารหลัง จากนั้นนำคณะกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม    ป่าหิน – ถ้ำจิ่วเซียง  - คุนหมิง                                                                                                                            
05.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่7) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
06.00 น.  นำคณะออกเดินทางไปชมถ้ำจิ่วเซียง ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตต่างๆ คณะเดินทางถึงถ้ำ
              จิ่วเซียง นำคณะนั่งเรือชมความงามของสายน้ำที่ไหลผ่านถ้ำ ชมช่องแคบชั่งอินเสีย ซึ่งทั้งสองข้างเป็นหน้า
              ผาที่ มีความสูงถึง 150 กว่าเมตร รายรอบไปด้วยหน้าผาเขาหินปูนอันสวยงาม 
              จากนั้นนำคณะเดินชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เป็นถ้ำ
              ธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่าน้อยในสมัยก่อน ภายในถ้ำจะมีน้ำตกตัวเมียและตัวผู้อยู่ด้วยกัน
              เมื่อคณะเดินทางมาถึงปลายถ้ำ นำคณะนั่งกระเช้าเพื่อชมความงามบริเวณด้านนอกถ้ำซึ่งเป็นป่าเขาหินปูน
              อันงดงาม เพื่อเดินทางกลับมายังจุดจอดรถ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่8) ณ ภัตตราคารคุนหมิง
13.00 น.  นำคณะเดินทางไปชมอุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทร  
              กว้างเวิ้งว้างมาก่อนและก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้นแต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็น
              สาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้นซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปีจึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมี
              ความสวยงามตามธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล 
15.00 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง ระหว่างทางนำท่านชมหยกงามของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับ
              คำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่าตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะแวะ
              ชมโรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร
              และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด 
17.30 น.  นำคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู่ แหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ฯ เดินเที่ยวบริเวณลาน
              เอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมือง
              โบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีนใน สมัยก่อนเมืองโบราณกวนตู่
              สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 
19.00 น.  บริการอาหารค่ำ (มื้อที่9) ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่        คุนหมิง – หยวนเจียง – โหมวเจียง –ซือเหมา – เชียงรุ่ง                                                                                
05.00 น.  บริการอาหารเช้า(มื้อที่10) ณ ห้องอาหารของที่พัก พร้อมทั้งเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง
06.00 น.  ก่อนออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนา นำคณะแวะเที่ยวชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดใน
              นครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม 
              และทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจาก
              ประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานมาที่วัด
              แห่งนี้จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา
12.30 น.  คณะเดินทางผ่านเมืองหยวนเจียง สู่เมืองโหมวเจียง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่11) ณ ร้านอาหาร
บ่าย         คณะเดินทางถึงเมืองผู่เอ่อร์ จังหวัดผู่เอ่อร์มี 10 อำเภอพื้นที่ทั้งหมด 4.5 หมื่นตารางกิโลเมตร มีประชากร 
              2.58 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์สำคัญ 3 อย่างคือ ชาผู่เอ่อร์, กาแฟ และสมุนไพร โดยเฉพาะพื้นทีปลูกชาเมือง
              ผู่เอ่อร์ มีมากกว่า 1.3 ล้านไร่ หรือราว 60 % ของพื้นที่ปลูกชาทั้งหมดของมณฑลยูนนาน ปัจจุบันได้พัฒนา
              เป็นชาอินทรีย์ ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ผลิตชาที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของจีน นำคณะเยี่ยมชมไร่ชาผู่เอ่อร์
18.30 น.  เดินทางถึงตัวเมืองเชียงรุ่ง รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่12) 
20.00 น.  นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรม James joyce coffetel ระดับ 3 ดาว+ หรือเทียบเท่า ติดกับถนนคนเดินสิบสองปันนา
             เพียง 20 เมตร
 หลังเช็คอินน์อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า     เชียงรุ่ง – สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณาสี                                                                         
07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่13) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก 
08.00 น.  นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ จากนั้นนำคณะนั่งรถไฟฟ้าไปชมการเรียกนกยูงบิน ลงมาจากภูเขา
              จำนวนหลายร้อยตัว ต่อจากนั้นชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่าอาข่า พร้อมชมการละเล่นประจำชนเผ่า 
              จากนั้นชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิบสองปันนาที่น้ำตกเก้ามังกร
10.30 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงรุ่ง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่14) ณ ร้านอาหารไท่กรั๋วเฉิน
              หลังรับประทานอาหารให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายโดยการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรไทลื้อ พร้อมเลือกชมสินค้า
              สมุนไพรตามอัธยาศัย
14.00 น.  นำคณะเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยว
              หยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และ
              พระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้
              อย่างชัดเจน หลังจากนั้นนำคณะเยี่ยมชมหมู่บ้านไทลื้อม่านจิ่งฟ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดวิธีการผลิตมีด
              ไทลื้อสิบสองปันนา สำหรับถวายเจ้าเมืองในอดีต ชมการสาธิตคุณสมบัติของมีดและเลือกซื้อตามอัธยาศัย 
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่15) ณ ร้านอาหารไทลื้อเมืองวาง พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำวัฒนธรรมไทลื้อ 
19.30 น.  นำคณะเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา 
      จากนั้นกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดินสิบสองปันนาอีกครั้งเพื่อเก็บตก
              สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ของฝากของที่ระลึกจากสิบสองปันนาซึ่งห่างจากโรงแรมเพียง 20 เมตร
 
วันที่หก   เชียงรุ่ง – เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ                                                                           
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่16)  ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม 
07.00 น.  จากนั้นเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง พร้อมอำลาเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา เพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน 
              (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ต่อไปในระยะทาง 180 กิโลเมตร
09.30 น.  คณะเดินทางถึงด่านพรมแดนจีน/ลาว ผ่านพิธีการผ่านแดนจีนและลาว เรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทาง
              ไปยังเมืองหลวงน้ำทาใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
11.00 น.  คณะเดินทางถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่17) ณ ร้านอาหาร หลวงน้ำทา
12.00 น.  นำคณะออกเดินทางต่อไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งอยู่ตรงข้ามอำเภอเชียงของ จังหวัด
              เชียงราย ระหว่างทางผ่านชุมชนน้อยใหญ่ และเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของขุนเขาอันงดงาม
16.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย จากนั้นนำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำคณะขึ้นรถบัส
              บริการระหว่างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ข้ามแม่น้ำโขง เพื่อเดินทางกลับสู่อำเภอเชียงของ ประเทศไทย
17.00 น.  คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ
 
***********************************************************************************  
อัตราค่าบริการ

ราคาทัวร์สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป  ราคาท่านละ    18,900 บาท
ราคาทัวร์สำหรับ 16 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ   15,900 บาท
ราคาทัวร์สำหรับ 30 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ   11,900 บาท
ราคาทัวร์สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ   9,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม    2,900 บาท

 
อัตรานี้รวม
อัตรานี้ไม่รวม
ยานพาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิลใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปหน้าด่านจีน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีออกบิลใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย - ลาว - จีน
ค่าทิปมัคคุเทศก์,ทัวร์ลีดเดอร์ และ คนขับรถ
ค่าที่พัก 5 คืน พักห้องละ 2 ท่าน, อาหาร 16 มื้อ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ   
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาวและจีน กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวไทย
ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
                   

เอกสารในการเดินทาง
ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง ส่วนรูปถ่ายแนบขอวีซ่าจีน ใช้พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ โดยท่านแค่ขอไฟล์รูปภาพจากร้านถ่ายรูปส่งมาก่อนล่วงหน้า 5 วัน ไม่ต้องอัดรูปเนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการอัดรูปจากไฟล์ที่ส่งมาก่อนหน้านี้ และนำพาสปอร์ทตัวจริง ติดตัวมาในวันเดินทาง

การชำระเงิน
1.    สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3.    ยกเลิกการเดินทางก่อน 3 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ 
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, เยื่อไผ่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ                
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,  
     อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, สงคราม , การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนือ 
     อำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึง
     ถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
-    คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
     ตรวจคนเข้าออกเมืองนั้นๆเป็นสำคัญ


 Tag : ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา , ทัวร์เชียงราย คุนหมิง , เส้นทาง R3A คุนหมิง , ทัวร์เชียงของ คุนหมิง , ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง , ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา , ทัวร์เชียงราย คุนหมิง , เส้นทาง R3A คุนหมิง , ทัวร์เชียงของ คุนหมิง , ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง , ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา , ทัวร์เชียงราย คุนหมิง , เส้นทาง R3A คุนหมิง , ทัวร์เชียงของ คุนหมิง , ทัวร์สิบสอง


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,095 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft