CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ดอยช้าง ดอยวาวี ชมทะเลหมอกดอยกาดผี ดอยแม่สลอง
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : ราคา :
สัมผัมธรรมชาติ บรรยากาศอันบริสุทธิ์ เชียงรายปลายดอย (ดอยช้าง ดอยวาวี ชมทะเลหมอกดอยกาดผี ดอยแม่สลอง โปรแกรม 1วัน 2คืน)


วันแรก    แม่สรวย–โครงการเขื่อนแม่สรวย–ดอยช้าง–ดอยวาวี–ดอยเลาลี                                                                       

08.00 น. รับคณะ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย โดยมัคคุเทกศ์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่อำเภอแม่สรวย โดยรถ
             ตู้ปรับอากาศ VIP. จากนั้นนำท่านออกเที่ยวชม โครงการเขื่อนแม่สรวย เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ที่สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่สรวย
             เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จากนั้นเดินทางสู่ ดอยช้าง ยอด ดอยสูง ในเทือกดอยวาวี ที่มีรูปร่างเหมือนช้างสองแม่ลูก ที่นี่
             เป็น แหล่งต้นน้ำแม่กรณ์ มีชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่ นำท่านชม แปลงปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น เกาลัด มะคาเดเมียนัต บ๊วย
             ท้อ พลับ พลัม กาแฟ ชิมกาแฟ   อาราบิกา เนื่องจาก ดอยช้างอยู่ที่ระดับความสูงเกิน 1,000 เมตร เหมาะสำหรับ ปลูกกาแฟ
             อาราบิกาจึงได้ผล  ผลิตดี ทางศูนย์ได้ติดตั้ง เครื่องคั่วบดกาแฟ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบ มีกาแฟที่คั่วบดแล้วให้ นักท่องเที่ยวได้
             ลองชิม   ชมความงามของดอกซากุระ (ช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นมกราคม)
             และไม้เมืองหนาวที่ ศูนย์บริการวิชาการด้าน  พืช และปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 (สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1) จากนั้น อำลาดอยช้าง มุ่งหน้าสู่ ดอยวาวี ดอยที่ตั้ง อยู่บนทิวเขาอันสลับซับซ้อน  แห่งเทือกเขา
             ผีปันน้ำตะวันตก เป็นอาณาจักรแห่งซากุระ (ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย) นอกจากนี้ท่านใดที่ หลงไหลในเสน่ห์ แห่ง “ชา” ที่นี่ ชาว
             บ้านปลูกกันเป็นอาชีพหลักอย่างเป็นล่ำเป็นสันเพราะที่นี่มีชาวจีนฮ่อ หรือจีนยูนนานอาศัยอยู่ยุคเดียวกันกับกองพล 93 ที่ดอย
             แม่สลอง ส่งผลให้ดอยวาวีนิยมปลูกชา นำท่านเข้าสู่ ที่พักบ้านพักในไร่ชา ตัวบ้านตั้งเรียง เป็นแถว อยู่บนไหล่เขารายล้อมรอบ
             ด้วยต้น ชาผสานเป็นหนึ่งเดียวกับ ธรรมชาติ หลังเก็บสัมภาระเข้าที่เชิญพักผ่อนตาม อัธยาศัย
18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) สไตล์จีนยูนนาน อาทิ ขาหมู หมั่นโถว, ผัดยอดผัก, ยำยอดชา ฯลฯ พร้อมจิบชา   ร้อนๆ ให้ความ
             อบอุ่น คืนนี้นอนนับดาว ท่ามกลางขุนเขา

วันที่สอง ทะเลหมอกดอยกาดผี–วัดพระธาตุจอมแจ้ง–วัดร่องขุ่น–ดอยแม่สลอง–เชียงราย                                                 
04.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ ไปชม ทะเลหมอกที่ ดอยกาดผี ชะง่อนผาที่ระดับความสูงประมาณ 1,500 ม. บนเทือก ดอยช้าง ในหน้าหนาว
             อากาศที่นี่จะเย็นจัดมองเห็น สายหมอก ก่อตัวที่หุบเบื้องล่าง  มีทิวทัศน์สวยงามมาก
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท
08.00 น. Check out อำลาดอยวาวี เดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุจอมแจ้ง เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่าน จะประสบความ
             สำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง จากนั้นออกเดินทางไป วัดร่องขุ่น  สร้างโดย จินตนาการของ  อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปิน
             ชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึ่ง ให้ท่าน  ได้สักการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ  จากนั้นนำ
             ท่านเดินทางสู่ตัวจังหวัดเชียงราย
12.00 น. รับประทานอหารเที่ยง (มื้อที่4) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ดอยแม่สลอง
14.30 น. คณะเดินทางเดินทางถึงดอยแม่สลอง จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า หมู่บ้านอีก้อ หมู่บ้านสันติคีรี  สุสานนายพลต้วน
             (นายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว  พื้นปูหินอ่อน) ชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบนดอยแม่สลอง
             พร้อมนำท่านชิมชา ซื้อเห็ดหอม ชมบ้านเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้พัฒนาดอยแม่สลองให้เป็นแหล่งท่อง
             เที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย จากนั้นเดินทาง  กลับตัวเมืองเชียงราย
17.00 น. คณะเดินทางถึงตัวจังหวัดเชียงราย นำชมวัดพระแก้ว วัดที่ค้นพบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงรายพร้อมอำลา จังหวัดเชียงราย และเก็บ
             ความประทับใจ

************************************************************************

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป   ราคาท่านละ  5,900  บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 900 บาท

 

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าที่พัก 1 คืน, อาหาร 5 มื้อ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ)

 

 การชำระเงิน

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ

3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,087 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft