CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
รูป
รายการรถเช่า
ราคา
 ดอยตุง-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-เชียงแสน (รวมน้ำมัน)
 
3,000
 ดอยตุง (รวมน้ำมัน) ครึ่งวัน (รับ-ส่งแม่สาย)
 
1,500
 ดอยแม่สลอง (รวมน้ำมัน) ครึ่งวัน (รับ-ส่ง แม่จัน/แม่สาย)
 
1,700
 ดอยตุงหรือดอยแม่สลอง กระเหรี่ยงคอยาวบ้านยะผ่า (รวมน้ำมัน)
 
2,000
 ดอยตุงและดอยแม่สลอง กระเหรี่ยงคอยาวบ้านยะผ่า (รวมน้ำมัน)
 
3,000
 เช่ารถตู้ D4D (ไม่รวมน้ำมัน) วันละ
 
1,800
 ดอยตุง-ดอยแม่สลอง (2 ดอยรวมน้ำมัน รับ-ส่ง แม่จัน/แม่สาย)
 
2,500
 ภูชี้ฟ้า ไป-กลับ (รวมน้ำมัน)
 
3,500
 ภูชี้ฟ้า นอน 1 คืน (รวมน้ำมัน) ขึ้นบ่ายลงก่อนบ่าย
 
3,500
 ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง นอน 1 คืน (รวมน้ำมัน)
 
4,500
 ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง ไป-กลับ (รวมน้ำมัน)
 
3,800
 ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง (นอน 1 คืน) - เชียงของ - เชียงแสน - สามเหลี่ยม - แม่สาย (รวมน้ำมัน)
 
5,500
 ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง (ไป-กลับ) - เชียงของ - เชียงแสน - สามเหลี่ยม - แม่สาย (รวมน้ำมัน)
 
4,000
 ดอยอ่างขาง (ไป-กลับ) รวมน้ำมัน
 
3,500
 ดอยอ่างขาง (ค้างคืน) รวมน้ำมัน
 
5,500
 ดอยอ่างขาง (ค้างคืน) ส่งออกเชียงใหม่ (รวมน้ำมัน)
 
6,500
 เชียงราย-เชียงใหม่ รับหรือส่ง (รวมน้ำมัน)
 
3,500
 รับ-ส่ง แม่สาย-สนามบิน (รวมน้ำมัน)
 
1,500
 รับหรือส่ง เชียงราย - เชียงของ (รวมน้ำมัน)
 
2,000
 
 
 
 
 
 
 
 

เช่ารถตู้เชียงราย,รถเช่าเชียงราย,บริการรถตู้เช่าเชียงราย,เที่ยวเชียงราย,ทัวร์เชียงราย

หมายเหตุ:
1. ราคารวมน้ำมัน แปรผันตามจุดรับ-ส่ง กรุณาโทรเช็คกับบริษัทอีกครั้ง
2. ขึ้นดอยบวก 500 บาท เช่น ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง-ผาหม่น, อ่างขาง, วาวี, ดอยช้าง เป็นต้น

เงื่อนไขทั่วไป
* จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่นั่งในรถ
* ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
* ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ
* พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไป
   นั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
* พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถ เป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงมิ
   ใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

การเช่ารถตู้ 1 วัน
* การเช่า 1 วัน ระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 12 ช.ม. คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น.
* ผู้ใช้บริการจะออกเดินทาง เวลาใดก็ได้ แต่ ถ้าออกเดินทางก่อน 06.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ 150 บาท
* ผู้ใช้บริการจะเดินทางกลับ เวลาใดก็ได้ แต่ ไม่เกิน 20.00 น. ถ้ากลับถึงหลัง 20.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ 150 บาท
* ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

การเช่ารถตู้หลายวัน
* วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน
* การออกเดินทางกลางคืนไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 8 ช.ม. ก่อนออกเดินทางต่อไป
* เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อย
   กว่า 8 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป
* วันกลับ กรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินกว่าเวลา 20.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ 150 บาท
* ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

การเช่ารถมี 2 แบบ

แบบที่ 1 ไม่รวมน้ำมัน(คิดราคา/วัน) เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด
* ในวันที่เริ่มเดินทาง หลังจากพนักงานขับรถรับผู้ใช้บริการแล้วจะจอดปั้มเพื่อเติมน้ำมันรถให้ดูว่าเต็มถัง
* บางกรณี หากบริเวณนั้นไม่มีปั้มหรือหากท่านต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้
   บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ ( ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้ )
* การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และ เติมน้ำมันรถคืนเต็มถัง เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมาย
   ปลายทาง
* ค่าจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

แบบที่ 2 รวมน้ำมัน(คิดราคา/เที่ยว) เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการให้ไปส่งหรือไปรับกลับ
* มีจุดหมายปลายทาง กำหนดเวลา และเส้นทางการเดินทางที่แน่นอน
* พนักงานขับรถจะไม่ออกนอกเส้นทางที่กำหนด
* หากเป็นระยะทางไกลมาก จะมีพนักงานขับสำรองไปด้วยโดยเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
* หากถึงจุดหมายปลายทางเกินกำหนดเวลาที่ตกลง ถ้าสาเหตุแห่งความล่าช้านั้นเกิดจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่า
   บริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200.- บาท
* ค่าจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ นอกเหนือจากที่ตกลง ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการจองรถ
* โทร 089-1928020 สายด่วนจองทัวร์รถตู้เช่าเชียงราย, เช่ารถตู้เชียงราย
* ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
* หากสเปกรถคันที่ท่านเลือกไม่ว่าง ทางเราจะแจ้งรายละเอียดรถคันอื่นที่ว่าง และสเปกใกล้เคียงกันให้ท่านเลือกอีกครั้ง
* หลังจากท่านตกลงใช้บริการ ให้โอนเงินมัดจำ แล้วเก็บสลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
* ส่งสลิปเงินมัดจำทางแฟ็กซ์ หรือ อีเมลล์  หรือ
* ส่งแผนที่จุดรับตามโปรแกรมการเดินทาง โดยแฟ็กซ์ หรือ อีเมลล์ info@chiangraismile.com หรือ chiangraismiletour@hotmail.co.th
* ก่อนออกเดินทาง คนขับจะโทรไปรายงานตัวกับท่านอีกครั้ง

การวางเงินมัดจำ
* ใช้รถแบบที่1 ไม่รวมน้ำมัน(คิดราคา/วัน) มัดจำ 500 บาท / 1 วัน ยกตัวอย่างเช่น เช่ารถตู้เที่ยวเชียงราย  2 วัน ราคาวันละ 1,800 บาท
   ต้องวางมัดจำ 1,000 บาท
* ใช้รถแบบที่2 รวมน้ำมัน(คิดราคา/เที่ยว) มัดจำครึ่งราคา / เที่ยว ยกตัวอย่างเช่น เช่ารถตู้เที่ยวเชียงรายเต็มวัน ราคาวันละ 1,800 บาท
   ต้องวางมัดจำ 1,000 บาท

การโอนเงินมัดจำ
ชำระเงินค่าจองรถโดยโอนผ่านธนาคารหรือตู้ ATM สั่งจ่ายในชื่อบัญชี เชียงราย สไมล์ ทัวร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย2 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 672-2-02654-1

โอนเงินแล้วโปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน ส่งอีเมลล์ หลักฐานการโอนเงินมาที่ info@chiangraismile.com
หรือแฟกซ์มาที่ 053-734388 พร้อมระบุชื่อผู้เช่า เบอร์โทร วันและเวลาเช่ารถตู้

นโยบายคืนเงินมัดจำ

* ยกเลิกการเดินทางผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันออกเดินทาง
* แจ้งหมายเลขบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินคืน พร้อมอีเมลล์สำเนาบัตรประชาชนมาทีinfo@chiangraismile.com
* หักค่าใช้จ่าย 10% จากยอดเงินมัดจำ
* ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หากแจ้งยกเลิก ก่อนออกเดินทางไม่ถึง 7 วัน

หมายเหตุ: ค่าบริการไม่รวม VAT 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 765,091 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft